Vabljeni k branju našega priročnika o kovalentnih vezeh. Obravnavali bomo osnovno definicijo kovalentne vezi, kako nastane, kakšne lastnosti ima in katere vrste poznamo. Razložili bomo tudi, kaj sta polarnost in nepolarnost molekule. Raziskali bomo tudi praktično uporabo, ki jo ima kovalentna vez in predstavili praktični poskus za ponazoritev kemijske vezi. Pripravili smo tudi slovarček pojmov, ki so bistveni za razumevanje kovalentne vezi. Pogledali si bomo tudi, kako pomembno vlogo ima zasebni inštruktor kemije in kako ga lahko poiščete.

Kovalentna vez: uvod

Kovalentna vez je kemijska vez, pri kateri si dva ali več atomov deli elektrone, kar jim omogoča, da dosežejo stabilno elektronsko konfiguracijo. Kovalentna vez običajno nastane med dvema nekovinama, ki sta lahko istovrstni ali raznovrstni, in je pomemben del različnih bioloških struktur.

Za nastanek kovalentne vezi so odgovorni valenčni elektroni – elektroni, ki zasedajo najbolj zunanjo lupino atoma. Ko se dva atoma približata, stabilnost dosežeta tako, da si delita valenčne elektrone, in tako nastane kovalentna vez. Koncept morda deluje preprost, vendar predstavlja osnovo neštetih kemijskih struktur v naravi.

Zakaj je kovalentna vez tako pomembna

Kovalentna vez je ključna pri grajenju sveta na molekularni ravni. Kemijske vezi niso le nekaj, kar preberete v kemijskem učbeniku, temveč predstavljajo sestavni del našega življenja. Ste vedeli, da je molekula DNK, osnova živih bitij, sestavljena iz kovalentnih vezi? Voda, ki jo pijemo, kisik, ki ga dihamo, in številne druge spojine, ki so ključne za življenje, obstajajo zaradi kovalentnih vezi. Pri razumevanju kovalentne vezi ne gre le za to, da se boste dobro odrezali na testu iz kemije, temveč za vstopnico v zakulisje, s katero si lahko ogledate, kako deluje nevidni svet.

Se spopadate z masnim deležem? Naš prispevek vam bo razjasnil marsikatere dvome: “Osnove kemije: kaj je masni delež, kako se izračuna in ponazoritev s praktičnimi primeri”.

Kako nastane kovalentna vez

Kovalentne vezi so temelj številnih snovi, zlasti tistih, ki sestavljajo žive organizme. Toda kako natančno nastanejo?

Delitev elektronov

Kovalentna vez nastane, ko si dva ali več nekovinskih atomov deli elektrone, ki so v zunanjih lupinah. Ti elektroni so znani kot valenčni elektroni. Delitev elektronov omogoča atomoma, da dosežeta stabilno konfiguracijo elektronov, ki pogosto tvori oktet (osem elektronov). Med atomi je to zelo želena konfiguracija, saj ima nizko energijo in je zelo stabilna.

Kako je vezan vodik H2

Kovalentno vez lahko predstavimo z vodikom, (H2). Vsak vodikov atom ima v svoji valenčni lupini en elektron, vendar bi bil bolj stabilen, če bi imel dva elektrona, tako kot helij, žlahtni plin, ki mu je v periodnem sistemu najbližje. Z delitvijo enega elektrona se lahko vodikova atoma “pretvarjata”, da imata vsak po dva elektrona, in tako postaneta stabilnejša. Takšno delitev elektronov imenujemo nepolarna kovalentna vez.

Kovalentne vezi v vodi (H2O)

Kovalentne vezi lahko nastanejo tudi med različnimi atomi. Za ponazoritev si oglejmo vodo (H2O). V molekuli vode si atom kisika deli elektrone z dvema atomoma vodika. Kisikov atom si z vsakim vodikovim atomom deli enega od elektronov, v zameno pa vsak vodikov atom deli en elektron s kisikovim atomom. Pri tem se lahko kisikov atom pretvarja, da ima dva dodatna elektrona, kar mu daje konfiguracijo okteta, medtem ko se lahko vodikov atom pretvarja, da ima dva elektrona, tako kot kot helij.

Kako se pripraviti na splošno maturo, poklicno maturo, NPZ in izpit iz slovenščine na osnovni ravni.

Različne vrste kovalentnih vezi

Kovalentne vezi se morda zdijo preproste, vendar so zelo raznolike in vplivajo na lastnosti snovi, ki jih tvorijo. Oglejmo si različne vrste kovalentnih vezi ter kaj pomenijo pojmi polarnost, polarna vez, nepolarna vez.

Enojna, dvojna in trojna kovalentna vez

V nekaterih molekulah si atomi delijo le en par elektronov, kar tvori enojno kovalentno vez. Primer enojne kovalentne vezi je molekula vodika (H2). V drugih molekulah pa si atomi delijo dva para (štiri elektrone) ali tri pare (šest elektronov) elektronov, zaradi česar nastanejo dvojne oziroma trojne kovalentne vezi. Molekule kisika (O2) imajo na primer dvojno kovalentno vez, molekule dušika (N2) pa trojno. Število skupnih elektronskih parov močno vpliva na moč in dolžino vezi.

Polarna kovalentna vez in nepolarna kovalentna vez

Kovalentne vezi delimo tudi glede na porazdelitev elektronov med atomi. In sicer ločimo polarne in nepolarne kovalentne vezi. Če imata vezana atoma podobno elektronegativnost, si elektrone razdelita enako, tako da nastane nepolarna kovalentna vez. Če pa je eden od atomov bolj elektronegativen, močneje privlači skupne elektrone, kar povzroči neenakomerno porazdelitev elektronov in nastanek polarne kovalentne vezi. Polarnost kovalentne vezi močno vpliva na lastnosti snovi, kot sta topnost in tališče.

Primer polarna kovalentna vez: vodik (H2), kisik (O2) …

Primer nepolarna kovalentna vez: voda (H2O), amonijak (NH3) …

Koordinatne kovalentne vezi

Koordinatna kovalentna vez je posebna vrsta kovalentne vezi. V tej kemijski vezi en atom zagotavlja oba skupna elektrona, medtem ko drugi atom ne prispeva nobenega. To se običajno zgodi, ko je osamljeni elektronski par na enem atomu pritegnjen k atomu ali ionu s prazno orbitalo, na primer pri nastanku amonijevih ionov (NH4+) iz amonijaka (NH3) in vodikovih ionov (H+).

Resonančne strukture

Določenih molekul ne moremo predstaviti z enostavnimi strukturami, temveč z Lewisovo formulo. Resonančne strukture obstajajo kot hibrid več veljavnih struktur. Te molekule izkazujejo resonanco, njihova prava struktura pa je povprečje resonančnih struktur. Primer je molekula benzena (C6H6), ki obstaja kot resonanca med dvema strukturama z izmenično enojno in dvojno vezjo.

Vse o etanolu in alkoholih v kemiji, o fermentaciji, ter o tem, kako nastane pivo.

Edinstvene lastnosti kovalentnih spojin

Fizikalne lastnosti kovalentnih spojin

Kovalentne spojine imajo zaradi narave kovalentnih vezi posebne fizikalne lastnosti. V splošnem imajo nižja tališča in vrelišča kot ionske spojine, saj nimajo nabitih ionov, njihove medmolekulske sile pa so šibkejše. Poleg tega so običajno neprevodne, ker nimajo prosto gibljivih ionov ali elektronov, ki bi prenašali električni naboj.

Kemijske lastnosti kovalentnih spojin

Na kemijske lastnosti kovalentnih spojin vpliva vrsta kovalentnih vezi, ki jih imajo. Za polarne kovalentne spojine je značilna topnost v vodi in reaktivnost z ionskimi spojinami. Nasprotno pa so nepolarne kovalentne spojine običajno v vodi netopne in manj reaktivne.

Primeri kovalentnih spojin

Kovalentne spojine so povsod okoli nas. Predstavljamo nekaj znanih primerov, ki jih poznate vsi:

 • Voda (H2O)
 • Ogljikov dioksid (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Ogljikov monoksid (CO)
 • Dušikov dioksid (NO2)
 • Žveplov dioksid (SO2)
 • Amoniak (NH3)
 • Ogljikov tetraklorid (CCl4)
 • Etanol (C2H5OH)

Te snovi poudarjajo pomen kovalentnih vezi in prikazujejo, kako razširjena je kovalentna vez v našem vsakdanjem življenju. Tako polarna, kot nepolarna kovalentna vez sta temelj delovanja našega planeta in kemijskih reakcij, ki na njem potekajo.

Imate težave z razumevanjem viskoznosti? Oglejte si prispevek na našem blogu: “Viskoznost: celovit učni priročnik za kemijo, pripravljen s pomočjo inštruktorjev”.

Kovalentna vez v vsakdanjem življenju

Kovalentne vezi so sestavni del zgradbe in delovanja sveta okoli nas. Kovalentna vez v molekulah vode je razlog za tekoče stanje vode pri sobni temperaturi, ki omogoča življenje na Zemlji. Kovalentne vezi v metanu (CH4) prispevajo k njegovi učinkovitosti kot gorivo. Celo diamant, ena najtrših znanih snovi, svojo trdnost dolguje kovalentnim vezem med ogljikovimi atomi.

Poskus: zgradite model kovalentne vezi

Preprost poskus za razumevanje kovalentnih vezi je, da izdelate molekularni model z uporabo penic (»marshmallows«) in zobotrebcev. Atome predstavite s penicami, kovalentne vezi pa z zobotrebci. Z izdelavo modelov molekul, kot so H2O, CH4 in CO2, lahko nazorno prikažete, kako si atomi delijo elektrone in tvorijo kovalentne vezi.

Slovarček: kovalentna vez

 • Kovalentna vez: Kemijska vez, ki nastane z delitvijo enega ali več parov elektronov med atomi.
 • Molekula: Najmanjši delec snovi, ki določa njene lastnosti. Molekula je običajno sestavljena iz dveh ali več atomov, vezanih kovalentno.
 • Nepolarna kovalentna vez: Vrsta kovalentne vezi, pri kateri so elektroni enakomerno razdeljeni med atomi.
 • Polarna kovalentna vez: Vrsta kovalentne vezi, pri kateri so elektroni neenakomerno razdeljeni med atomi, zaradi česar so atomi delno nabiti.
 • Elektronegativnost: Sposobnost atoma, da privlači skupne elektrone v kemijski vezi.
 • Valenčni elektroni: Elektroni v najbolj zunanji lupini atoma, ki sodelujejo v vezi.
 • Energija vezi: Količina energije, ki je potrebna za prekinitev kovalentne vezi med dvema atomoma.
 • Enojna vez: Kovalentna vez, pri kateri si dva atoma delita en par elektronov.
 • Dvojna vez: kovalentna vez, pri kateri si dva atoma delita dva para elektronov.
 • Trojna vez: kovalentna vez, pri kateri si dva atoma delita tri pare elektronov.
 • Molekularna geometrija: Tridimenzionalna razporeditev atomov v molekuli.
 • Pravilo okteta: Načelo, da so atomi najbolj stabilni, če je njihova najbolj oddaljena lupina polna, običajno z osmimi elektroni.

Vas zanima biologija? Raziščite našo obsežno zbirko poučnih prispevkov s področja biologije, ki vam bodo poenostavili marsikatere zapletene pojme. Inštruktorji so namesto vas raziskali in pojasnili fotosintezo, osmozo, hipertonične raztopine, zelene alge, svet bakterij in virusov ter obsežno področje genetike in celic. Razširite svoje znanje z našo pomočjo!

Kako pomemben je zasebni učitelj kemije in kako vam lahko pomaga pri razumevanju kovalentne vezi

Zasebni učitelj ali inštruktor kemije ima ključno vlogo pri obvladovanju kovalentnih vezi, saj gre za zapleteno temo, za katero učenci včasih potrebujete dodatno razlago. Inštruktor kemije vam nudi individualno učenje, pri čemer se prilagodi vsakemu učencu, njegovemu tempu in stilu učenja. Zasebni učitelj vam lahko pomaga, da bodo abstraktni koncepti postali razumljivi in celo zanimivi. Na interaktiven način vam bodo razložili, kaj je kovalentna vez, kako nastane, kaj je polarnost in nepolarnost molekul. Iskanje inštruktorja kemije je danes lažje kot kdaj koli prej, saj obstajajo številne spletne platforme za inštrukcije, ki povezujejo učence z usposobljenimi učitelji. Poiščite inštruktorja kemije še danes in si poenostavite učenje.

Če potrebujete inštruktorja za kemijo, iščite “inštruktor kemije Koper” ali “učitelj kemije Velenje” na učni platformi, kot je meet’n’learn.

Če želite boljše razumeti kemijske vezi, se pridružite tečaju kemije

Dodatni tečaji kemije so še en odličen način, ki vam lahko pomaga, da boste boljše razumeli kemijske vezi. Strukturirani tečaji ponujajo celovit načrt učenja, ki se običajno začne z osnovami zgradbe atoma in elektronske konfiguracije, in napreduje do bolj zahtevnih tem, kot je kovalentna vez ter polarnost molekul. Prednost tečaja kemije je učenje in interakcija z vrstniki, kar dodatno okrepi razumevanje.

Takšne tečaje lahko poiščete prek spletnih učnih platform ali izobraževalnih programov za odrasle. Na spletu poiščite “tečaj kemije Ljubljana” ali “učne ure kemije Maribor” in našli boste lokalne šole, ki ponujajo skupinske tečaje kemije.

Razumevanje kovalentnih vezi v kemiji

V današnjem prispevku smo potovali skozi neverjetno zanimiv svet kovalentnih vezi, si ogledali njihove značilnosti, nastanek in pomen v vsakdanjem življenju. Učenje kemije je neskončno potovanje in kovalentna vez je le eno poglavje od mnogih. Raziskujte še naprej, vadite in postavljajte vprašanja – med samostojnim učenjem, z zasebnim učiteljem, inštruktorjem ali na tečaju kemije.

Podrobno o kromatografiji in o tem, kako ločimo raztopine ter zmesi.

Kovalentna vez: pogosta vprašanja

1. Kakšna je razlika med ionsko in kovalentno vezjo?

Ionske vezi nastanejo s prenosom elektronov z enega atoma na drugega, kovalentne vezi pa nastanejo, ko si dva atoma delita elektrone.

2. Ali so vse kovalentne vezi enake?

Ne, vse kovalentne vezi niso enake. Poznamo nepolarne kovalentne vezi (enaka delitev elektronov) in polarne kovalentne vezi (neenaka delitev elektronov). Polarnost oziroma nepolarnost je odvisna od relativne elektronegativnosti vpletenih atomov.

3. Ali lahko kovalentna vez nastane med katerima koli dvema atomoma?

Kovalentne vezi običajno nastanejo med atomi nekovin. Ključni dejavnik ni vrsta atoma, temveč relativna elektronegativnost. Če je razlika v elektronegativnosti majhna, obstaja velika verjetnost, da bo med njima vzpostavljena kovalentna vez.

4. Kako kovalentna vez vpliva na lastnosti molekule?

Vrsta kovalentne vezi (polarna ali nepolarna kovalentna vez) močno vpliva na lastnosti molekule, kot so topnost, vrelišče, tališče in reaktivnost.

5. Ali ima lahko molekula tako ionsko kot kovalentno vez?

Da, nekatere spojine, znane kot večatomni ioni ali poliatomski ioni, imajo lahko ionske in kovalentne vezi. Te spojine imajo kovalentne vezi znotraj iona in ionske vezi med ionom in drugimi ioni. Primer večatomnega iona je amonijev ion.

Preberite še, kaj je organska kemija, anorganska kemija in biokemija.