Genetika je zanimivo področje biologije, ki raziskuje dedovanje, gene, kromosome in DNK. Je ključna za razumevanje življenja na Zemlji, evolucije in raznolikosti vrst. Namen priročnika je, da vam celovito predstavi osnovne koncepte genetike, ključne izraze in definicije, Mendlovo genetiko in zakone, mutacije, genetsko raznolikost, genetski inženiring in genetske bolezni. Ko boste priročnik prebrali do konca, vam zagotavljamo, da si boste zgradili trdne temelje za razumevanje celotnega področja genetike in pomembne vloge, ki jo ima. Za boljše razumevanje genetike vam predlagamo, da poiščete pomoč inštruktorja ali učitelja biologije, saj gre za zelo kompleksno in obširno področje, ki ga je včasih težko razumeti.

Osnovni pojmi v genetiki za osnovno in srednjo šolo

Preden se poglobimo v genetiko, morate razumeti temeljne pojme in funkcije, ki jih imajo DNK, geni in kromosomi pri dedovanju.

DNK je načrt življenja

DNK (deoksiribonukleinska kislina) je molekula, ki vsebuje genetska navodila za razvoj, delovanje in razmnoževanje vseh znanih živih organizmov. DNK je sestavljena iz dolge verige nukleotidov, ki so gradniki molekule DNK. Posamezen nukleotid je sestavljen iz fosfatne skupine, sladkorja (deoksiriboze) in ene od štirih dušikovih baz: adenin (A), gvanin (G), citozin (C) in timin (T).

DNK je organizirana v strukturo in obliko dvojne vijačnice, kjer dve verigi DNK potekata v nasprotnih smereh, skupaj pa ju vežejo vodikove vezi med dušikovimi bazami. Zaporedje teh baz določa genetsko informacijo, ki jo nosi molekula DNK.

Geni so enote dednosti

Geni so odseki DNK, ki kodirajo določene lastnosti ali funkcije v organizmu. So osnovne enote dedovanja, saj se prenašajo iz generacije v generacijo. Geni vsebujejo navodila za sintezo beljakovin, ki so bistvene za strukturo, delovanje in uravnavanje telesnih celic, tkiv in organov.

Specifično zaporedje baz v genu določa strukturo in delovanje beljakovine, ki jo kodira. Spremembe tega zaporedja, znane kot mutacije, povzročijo spremenjene beljakovine, kar lahko vodi do genetskih bolezni ali drugih fenotipskih sprememb.

Kromosomi so sklopi genetskih informacij

Kromosomi so dolge, nitkam podobne strukture v jedru evkariontskih celic. Sestavljeni so iz tesno zvite DNK in beljakovin, znanih kot histoni. Kromosomi nosijo genetske informacije organizma in zagotavljajo njihovo pravilno porazdelitev med delitvijo celic.

Ljudje podedujemo 46 kromosomov, pri čemer jih podedujemo po 23 od vsakega od staršev. Ti kromosomi so razvrščeni v pare, pri čemer en kromosom iz vsakega para prihaja od matere, drugi pa od očeta. Prvih 22 parov je znanih kot avtosomi, zadnji par pa sestavljata spolna kromosoma (X in Y), ki določata posameznikov spol.

Iščete učitelja biologije, ki vam lahko pomaga pri razumevanju genetike? Najdete ga na spletni strani meet’n’learn.

Ne spreglejte prispevka na našem blogu, “S pomočjo inštruktorja do zabavne in poučne biologije za otroke”, in si oglejte, kako vam lahko inštruktor pomaga do hitrejšega napredka pri učenju!

Ključni izrazi in definicije v genetiki

Za boljše razumevanje genetike je nujno, da se seznanite z nekaterimi temeljnimi izrazi in definicijami:

 • Alel: je različica gena in zaseda isti položaj na kromosomu. Posameznik ima lahko za določen gen dva enaka alela (homozigot) ali dva različna alela (heterozigot).
 • Genotip: Zbirka vseh genov, ki jih posameznik nosi v svojem dednem zapisu. Lahko rečemo tudi, da gre za genetsko sestavo posameznika.
 • Fenotip: Opazne značilnosti posameznika, ki so posledica interakcije med njegovim genotipom in dejavniki okolja. Gre za zbirko lastnosti, ki se izrazijo in so vidne.
 • Dominanten alel: Alel, ki zakriva izražanje recesivnega alela, kadar sta v genotipu posameznika prisotna oba.
 • Recesiven alel: Alel, katerega izražanje zakriva dominantni alel, kadar sta v genotipu posameznika prisotna oba. V tem primeru se alel ne izrazi.
 • Kodominantni aleli: Položaj, v katerem sta oba alela za določeno lastnost v fenotipu heterozigotnega posameznika enako izražena.
 • Nepopolna dominanca: Položaj, v katerem nobeden izmed alelov za določeno lastnost ni popolnoma dominanten nad drugim. V tem primeru rečemo, da je fenotip vmesen med obema homozigotnima fenotipoma.

Mendlova genetika in zakonitosti dedovanja

Mendlova genetika, poimenovana po avstrijskem menihu in znanstveniku iz 19. stoletja Gregorju Mendlu, je preučevanje zakonitosti dedovanja v organizmih. Mendlovo delo je postavilo temelje za razumevanje, kako se lastnosti prenašajo iz ene generacije v drugo.

Mendlovi zakoni dedovanja

Mendlovo delo z rastlinami graha je privedlo do oblikovanja treh temeljnih zakonov dedovanja, ki jih danes imenujemo Mendlovi zakoni:

 • Zakon o razdvajanju znakov: Med nastajanjem gamet (semenčic in jajčnih celic) vsak od staršev prispeva le enega od svojih dveh alelov za določeno lastnost. Potomec podeduje po en alel od vsakega od staršev, s čimer nastane nova kombinacija alelov.
 • Zakon o neodvisnem razporejanju alelov: Dedovanje ene lastnosti je neodvisno od dedovanja drugih lastnosti, kar pomeni, da se različne lastnosti dedujejo ločeno.
 • Zakon o enakosti ali uniformnosti: Pri heterozigotnem posamezniku se v fenotipu izrazi dominantni alel, ki zakrije učinek recesivnega alela.

Raziščite še zanimivi svet rastlin in si preberite vse o fotosintezi, zelenemu motorju, ki poganja rast rastlin.

Vas morda zanimajo alge, zlasti zelene alge? Potem ne pozabite obiskati neverjetnega sveta zelenih alg, ki smo ga za vas predstavili v prispevku z naslovom čudoviti svet zelenih alg, za vse, ki vas zanima biologija.

Mutacije, kako nastanejo in kakšne so posledice

Mutacije so spremembe v zaporedju DNK, ki povzročijo spremenjeno delovanje beljakovin ali izražanje genov. Do mutacij pride spontano, naključno, ali pa jih povzročijo zunanji dejavniki, na primer sevanje ali kemikalije. Nimajo vse mutacije opaznega učinka in negativnih posledic na organizem, vedeti pa je treba, da lahko nekatere povzročijo genetske bolezni ali večjo genetsko raznolikost v populaciji.

Vrste mutacij

Poznamo več vrst mutacij, med njimi so:

 • Točkovne mutacije: Sprememba enega samega nukleotida v zaporedju DNK.
 • Mutacija s premikom bralnega okvirja: Vstavitev ali izpad enega ali več nukleotidov, kar povzroči premik v bralnem okvirju zaporedja DNK.
 • Kromosomske mutacije: Obsežne spremembe, ki vključujejo celotne odseke kromosomov ali celotne kromosome.

Mutacije in genetske bolezni

Nekatere mutacije lahko privedejo do genetskih bolezni, to so stanja, ki jih povzročijo nepravilnosti v posameznikovi DNK. Genetske bolezni se lahko podedujejo od enega ali obeh staršev ali pa se pojavijo spontano zaradi mutacij v jajčnih celicah, semenčicah ali med zgodnjim razvojem.

Primeri genetskih bolezni so:

 • Cistična fibroza: Recesivna genetska motnja, ki jo povzroča mutacija v genu CFTR, zaradi česar nastaja gosta, lepljiva sluz, ki zamaši dihalne poti in trebušno slinavko.
 • Srpastocelična anemija: Recesivna genetska motnja, ki jo povzroča mutacija v genu HBB, zaradi česar so rdeče krvničke nepravilne oblike in imajo zmanjšano sposobnost prenašanja kisika.
 • Huntingtonova bolezen: Dominantna genetska motnja, ki jo povzroča mutacija v genu HTT, kar vodi v napredno degeneracijo živčnih celic in vrsto telesnih, kognitivnih in psihiatričnih simptomov.

Genetska raznolikost je gonilna sila evolucije

Genetska raznolikost je variabilnost genetske sestave posameznikov v populaciji. Bistvena je za preživetje in prilagodljivost vrst, saj predstavlja temelj naravnega izbora in evolucije.

Iz kje izhaja genetska raznolikost

Viri genetske raznolikosti pa so:

 • Mutacije: Kot smo že omenili, v populacijo lahko nove alele in genetsko variabilnost vnesejo mutacije.
 • Genetski pretok: Genetsko raznolikost v populaciji poveča tudi izmenjava genov med populacijami s selitvami, parjenjem ali na druge načine.
 • Spolno razmnoževanje: Naključna kombinacija alelov dveh staršev med nastankom gamet in oploditvijo ustvarja nove kombinacije genov pri potomcih, kar prispeva h genetski raznolikosti.

Genetska raznolikost in evolucija

Genetska raznolikost zagotavlja osnovo, na katero deluje naravna selekcija. Ne pravimo zaman, da je v procesu evolucije genetska variabilnost ključna. Populacije z večjo genetsko raznolikostjo se lažje prilagajajo spreminjajočim se razmeram v okolju in preživijo izzive, kot so bolezni in plenilci. Sčasoma postanejo ugodne in koristne lastnosti v populaciji vse pogostejše, škodljive lastnosti, ki ne koristijo ničemur, pa redkejše. Ta proces, znan, kot naravna selekcija, je gonilo razvoja vrst in raznovrstnosti življenja na Zemlji.

Genetski inženiring in manipuliranje z geni za praktično uporabo

Genetski inženiring neposredno manipulira z geni organizma z uporabo biotehnoloških orodij. To področje je med drugim odprlo nove možnosti za izboljšanje kmetijstva, medicine in okoljevarstva.

Metode v genetskem inženiringu

V genetskem inženiringu se uporablja več metod in tehnik, med drugim:

 • Tehnologija rekombinantne DNK: Združuje DNK iz različnih virov ter tako ustvari novo molekulo DNK, ki jo je nato mogoče vstaviti v gostiteljski organizem za proizvodnjo želenih beljakovin ali lastnosti.
 • Preurejanje genov: Tehnologije, kot je CRISPR-Cas9, omogočajo natančno urejanje zaporedij DNK v genomu organizma, kar omogoča dodajanje, brisanje ali spreminjanje določenih genov.
 • Gensko zdravljenje: Pri tem gre za zdravljenje genetskih bolezni z vnašanjem, odstranjevanjem ali spreminjanjem genov v posameznikovih celicah. Zdravljenje poteka z uporabo virusnih vektorjev za dostavo funkcionalnih kopij gena, ki nadomestijo, ali popravijo okvarjeni gen.

Pomembna vloga genetskega inženiringa

Genetski inženiring ima številne praktične aplikacije, kot so:

 • Kmetijstvo: Razvoj gensko spremenjenih organizmov (GSO) z izboljšanimi lastnostmi, kot so odpornost proti škodljivcem, boleznim ali okoljskemu stresu in izboljšana hranilna vrednost.
 • Medicina: Proizvodnja rekombinantnih beljakovin, kot so inzulin in rastni faktorji, v terapevtske namene ter razvoj genskih terapij za različne genetske bolezni.
 • Varstvo okolja: Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov za razgradnjo onesnaževal in plastike ter za proizvodnjo biogoriv in odstranjevanje številnih drugih škodljivih snovi iz okolja.

Spoznajte neprecenljivo vlogo mikroorganizmov v našem telesu in okolju: “Zakaj pravimo, da so mikrobi temelj našega zdravja in dobrega počutja”.

Genetske bolezni: kako se dedujejo in kako jih diagnosticiramo

Kot smo že omenili, so genetske bolezni stanja, ki jih povzročajo nepravilnosti v posameznikovi DNK. Genetske bolezni so posledica mutacij v posameznih genih, kromosomskih nepravilnosti ali zapletenih interakcij med več geni in dejavniki okolja.

Dedovanje genetskih bolezni

Genetske bolezni se dedujejo po različnih vzorcih dedovanja, razdelimo pa jih lahko v več kategorij:

 • Avtosomno dominantna: Motnja, ki jo povzroči mutacija v eni kopiji gena – avtosoma. Prizadeti posamezniki imajo 50-odstotno možnost, da bodo motnjo prenesli na svoje potomce.
 • Avtosomno recesivna: Motnja, ki jo povzročata mutaciji v obeh kopijah gena – avtosoma. Prizadeti posamezniki morajo mutirani gen podedovati od obeh staršev, ki imata običajno okvarjen gen, vendar ne kažeta simptomov.
 • X-vezana: Motnja, ki jo povzroči mutacija v genu, ki je na kromosomu X. Večjo verjetnost, da bodo zboleli, imajo moški, saj imajo samo en kromosom X in s tem samo eno kopijo gena.
 • Mitohondrijska: Motnja, ki jo povzročijo mutacije v mitohondrijski DNK, podedovane izključno od matere. Vsi potomci prizadete matere podedujejo motnjo, medtem ko jo potomci prizadetega očeta ne podedujejo.

Diagnosticiranje in zdravljenje genetskih bolezni

Diagnosticiranje genetskih bolezni običajno vključuje kombinacijo telesnega pregleda, družinske anamneze in genetskega testiranja. Znanstveniki lahko opravijo genetsko testiranje na vzorcih DNK, pridobljenih iz krvi, sline ali drugih tkiv, s čimer odkrijejo določene genske mutacije ali kromosomske nepravilnosti.

Če vas zanima genetika, ali imate morda težave z razumevanjem nekaterih poglavij, vam predlagamo, da se za pomoč obrnete na učitelja ali inštruktorja biologije. Dobra spletna mesta za inštrukcije najdete tako, da v iskalnik vpišete “inštruktor biologije Ljubljana” ali “učitelj biologije Maribor”. Lahko se pridružite tečaju biologije na bližnji šoli ali se udeležite spletnih učnih ur biologije. Na spletu poiščite “tečaj biologije Koper” ali “učenje biologije Velenje”.

Pogosto zastavljena vprašanja z odgovori, ki so jih pripravili inštruktorji biologije

Kaj je genetika?
Genetika je študija genov, dedovanja in spreminjanja organizmov.

Kakšna je razlika med genom in kromosomom?
Gen je določen odsek DNK, ki kodira beljakovino ali funkcionalno molekulo RNK. Kromosom je dolga, niti podobna struktura, sestavljena iz DNK in beljakovin, ki nosijo genetsko informacijo organizma.

Kaj je genetski inženiring?
Z genetskim inženiringom neposredno manipuliramo z geni organizma, in sicer z uporabo biotehnoloških orodij in metod, na primer: tehnologija rekombinantne DNK, preurejanje genov in gensko zdravljenje.

Zaključek: Sprejemanje sveta genetike

Zaključimo lahko, da je genetika zanimivo in zapleteno področje, ki se dotika številnih vidikov življenja, od dedovanja in evolucije do genetskih bolezni in biotehnologije. Z razumevanjem osnovnih konceptov genetike, med drugim tudi, kakšna je vloga DNK, genov in kromosomov, ter z raziskovanjem tem, kot so Mendlova genetika, mutacije, genetska raznolikost in genetski inženiring, boste bolje razumeli neverjetni svet genetike in kako vpliva na naša življenja.

Iščete učitelja biologije, ki vam lahko pomaga pri razumevanju genetike? Najdete ga na spletni strani meet’n’learn.