Kot dijak ali dijakinja kemije se boste slej kot prej srečali z izrazom molska masa. Molska masa je temeljno poglavje srednješolske kemije, in če želite razumeti kemijo, jo morate obvladati. Priročnik smo zasnovali tako, da vas bo vodil po korakih, in sicer smo predstavili: osnove molske mase, kaj je relativna atomska masa in kako brati periodni sistem, kaj je mol in Avogadrovo število, kako izračunamo molsko maso s praktičnimi rešenimi primeri, kako pretvoriti gram v mol in kaj je molarnost oziroma molarna koncentracija. Predstavili smo tudi, kako vam lahko učitelj ali inštruktor kemije pomagata pri učenju in najlažje načine, da ju poiščete.

Poiščite inštruktorja kemije na meet’n’learn! Naši usposobljeni učitelji vam bodo razjasnili še tako zapletene teme, kot je molska masa.

Molska masa v kemiji: uvod

Molska masa temelji na preučevanju atomov in njihovih lastnosti. Atomi so osnovni gradniki snovi, in če želite razumeti molsko maso, morate razumeti njihovo zgradbo.

Molska masa (M) je definirana kot masa določene snovi (kemijskega elementa ali spojine), deljena z množino snovi, merjeno v molih. Enota za molsko maso je gram na mol (g/mol).

Molska masa je bistvenega pomena tako v kemiji kot na drugih področjih, kot sta fizika in biologija. Ključna je pri različnih izračunih, in sicer pri stehiometriji, določanju molekulske mase in pri kemijskih reakcijah. V našem priročniku boste našli vse informacije, ki jih potrebujete za razumevanje molske mase in njenega izračuna.

Relativna atomska masa (atomska teža) in periodni sistem – osnovni orodji za izračun molske mase

Za razumevanje in računanje molske mase morate najprej spoznati relativno atomsko maso in periodni sistem. Relativna atomska masa (Ar), imenovana tudi atomska teža, je enota za maso, ki se uporablja za izražanje atomske in molekulske mase. Izražena je v enotah atomske mase (u), včasih tudi v Daltonih (Da) in predstavlja vsoto števila protonov in nevtronov v jedru. Ena atomska masa je definirana kot ena dvanajstina mase ogljikovega izotopa C-12.

V periodnem sistemu so kemijski elementi sistematično razporejeni glede na njihovo atomsko število, elektronske konfiguracije in ponavljajoče se kemijske lastnosti. Vsak element v periodnem sistemu je predstavljen s simbolom, z vrstnim (atomskih) številom in atomsko maso. Relativna atomska masa elementa je približno enaka vsoti protonov in nevtronov v njegovem jedru.

Poznavanje periodnega sistema je ključnega pomena za obvladovanje molske mase. Če poznate atomske mase posameznih elementov, lahko molsko maso spojin določite tako, da seštejete atomske mase sestavnih elementov.

Se spopadate z masnim deležem? Naš prispevek vam bo razjasnil marsikatere dvome: “Osnove kemije: kaj je masni delež, kako se izračuna in ponazoritev s praktičnimi primeri”.

Kako so povezani molska masa, mol in Avogadrovo število

Molska masa, mol in Avogadrovo število so trije medsebojno povezani pojmi v kemiji. Mol je osnovna enota, ki se uporablja za izražanje množine snovi. Opredeljena je kot količina snovi, ki vsebuje toliko delcev (atomov, molekul, ionov itd.), kot jih vsebuje 12 gramov ogljikovega izotopa C-12. To število, znano kot Avogadrovo število, je približno 6,022 x 10^23 delcev na mol.

Povezava med molsko maso, molom in Avogadrovim številom je temeljna za različne izračune v kemiji. Molarna masa je masa enega mola snovi, Avogadrovo število pa predstavlja število delcev v enem molu snovi.

S pomočjo molske mase in Avogadrovega števila lahko izračunate maso določene snovi, merjeno v molih in obratno.

Računanje molske mase: praktični primeri

Za izračun molske mase spojine morate poznati atomske mase sestavnih elementov in njihova razmerja v zmesi. Atomske mase lahko najdete v periodnem sistemu, medtem ko so razmerja določena s kemijsko formulo spojine. Opisali smo, kako korak za korakom izračunate molsko maso.

Izračun molske mase po korakih

Eno od najpomembnejših znanj v kemiji je računanje molske mase. Predstavljamo preproste korake, ki vam bodo pomagali pri računanju molske mase.

Formula za izračun molske mase je:

Molska masa (M) = Σ (atomska masa elementa × število atomov elementa)

 • 1. Določite kemijsko formulo snovi. V kemijski formuli so navedeni vsi elementi v snovi in število atomov vsakega elementa.
 • 2. S pomočjo periodnega sistema poiščite atomsko maso vsakega elementa v formuli. Atomska masa je običajno navedena pod simbolom elementa.
 • 3. Pomnožite atomsko maso vsakega elementa s številom atomov tega elementa v snovi. Tako boste dobili skupno maso vsakega elementa v snovi.
 • 4. Če seštejemo skupne mase vseh elementov, dobimo molsko maso snovi.

Molska masa vaje

Voda (H2O): Atomska masa vodika (H) je približno 1,01 u, v vodi pa sta dva atoma vodika. Torej je skupna masa vodika 2 x 1,01 u = 2,02 u. Atomska masa kisika (O) je približno 16,00 u, v vodi pa je en atom kisika. Zato je molska masa vode 2,02 u (iz vodika) + 16,00 u (iz kisika) = 18,02 g/mol.

Ogljikov dioksid (CO2): Kemijska formula ogljikovega dioksida je CO2, kar pomeni, da je sestavljen iz enega atoma ogljika in dveh atomov kisika. Atomska masa ogljika je 12,01 u, atomska masa kisika pa 16,00 u. Zato je molska masa CO2 (1 x 12,01 u) + (2 x 16,00 u) = 44,01 g/mol.

Natrijev klorid (NaCl): Natrijev klorid je sestavljen iz enega atoma natrija in enega atoma klora. Atomska masa natrija je 22,99 u, atomska masa klora pa 35,45 u. Molska masa NaCl je torej (1 x 22,99 u) + (1 x 35,45 u) = 58,44 g/mol.

Natrijev hidroksid (NaOH): Natrijev hidroksid vsebuje en natrijev atom, en kisikov atom in en vodikov atom. Atomska masa vodika je 1,01 u. Zato je molska masa NaOH (1 x 22,99 u) + (1 x 16,00 u) + (1 x 1,01 u) = 40,00 g/mol.

Imate težave z razumevanjem viskoznosti? Oglejte si prispevek na našem blogu: “Viskoznost: celovit učni priročnik za kemijo, pripravljen s pomočjo inštruktorjev”.

Gram na mol (g/mol) in njegov pomen

Enota za molsko maso je gram na mol (g/mol) in je ključna za razumevanje razmerja med maso in množino snovi v kemiji. Grami na mol so pretvorbeni faktor, ki omogoča pretvorbo med maso in moli, dvema temeljnima merskima enotama v kemiji.

Grami na mol so pomembni zato, ker lahko z njihovo pomočjo poenostavimo izračune, ki vključujejo maso, mole in število delcev v snovi. Če poznate molsko maso snovi, lahko preprosto izračunate število molov v dani masi snovi in obratno. To je še posebej uporabno v stehiometriji, kjer morate določiti količine reaktantov in produktov v kemijskih reakcijah.

Pretvarjanje gram na mol (g/mol)

Formula za pretvarjanje gram na mol (g/mol) je:

Masa (g) = število molov x molska masa (g/mol)

 • Določite molsko maso snovi (kot je po korakih opisano zgoraj).
 • Če pretvarjate iz molov v grame, pomnožite mole z molsko maso.
 • Če pretvarjate iz gramov v mole, število gramov delite z molsko maso.

Na primer, če želimo ugotoviti maso 2 molov vode, bi število molov (2) pomnožili z molsko maso H2O (približno 18,02 g/mol). Izračunamo, da 2 mola H2O tehtata približno 36,04 grama.

Razlikovanje atomske mase, molekulske mase in molske mase

Čeprav se atomska masa, molekulska masa in molska masa pogosto uporabljajo izmenično, gre v kemiji za različne pojme. Atomska masa se nanaša na tehtano povprečno maso atomov nekega elementa, pri čemer se upošteva številčnost njegovih izotopov. Izražena je v enotah atomske mase (u), včasih tudi v Daltonih (Da). Po drugi strani se molekulska masa nanaša na vsoto atomskih mas vseh atomov v molekuli. Tako kot molska masa je izražena v gramih na mol (g/mol).

Molska masa, kot smo že povedali, je masa enega mola snovi. Čeprav imata molska masa in molekulska masa enako enoto (g/mol), je molska masa splošnejši izraz, ki se lahko uporablja tako za elemente kot spojine, medtem ko se molekulska masa uporablja izrecno za molekule.

Kako je molarnost povezana z molsko maso

Molarnost ali molarna koncentracija je mera za koncentracijo topljenca v raztopini, izražena v molih topljenca na liter raztopine (mol/L). Molarnost je v kemiji pomembna zlasti pri preučevanju raztopin in njihovih lastnosti.

Zveza med molarnostjo in molsko maso je v izračunu mase topljenca v raztopini. Za izračun mase topljenca, ki je potrebna za pripravo raztopine določene molarnosti, morate poznati molsko maso topljenca.

Formula za izračun je:

Masa topljenca (g) = molarnost (mol/L) x prostornina raztopine (L) x molska masa (g/mol)

Če poznate molsko maso, molarno koncentracijo in volumen raztopine lahko izračunate maso topljenca, ki jo potrebujete za pripravo raztopine in obratno.

Potrebujete pomoč pri kovalentni vezi? Oglejte si naš prispevek na blogu “Kaj je kovalentna vez, kako nastane in kakšne so lastnosti kemijske vezi”.

Nasveti in triki za računanje molske mase

Če želite dobro obvladati računanje molske mase, morate temu posvetiti kar nekaj vaje, ključno pa je tudi dobro razumevanje osnov kemije, ki smo jih obravnavali v tem priročniku. Predstavljamo nekaj nasvetov in trikov, ki vam bodo pomagali pri računanju molske mase:

 • Spoznajte periodni sistem in atomske mase vsakodnevnih in pogostih elementov.
 • Naučite se o razmerju med molsko maso, molom in Avogadrovim številom ter njihovo uporabo v izračunih.
 • Vadite izračun molske mase različnih spojin z uporabo njihovih kemijskih formul in atomskih mas.
 • Naučite se razlikovati med atomsko maso, molekulsko maso in molsko maso ter kdaj uporabiti posamezen izraz.
 • Uporabite molsko maso v stehiometriji in izračunih molarnosti ter tako okrepite razumevanje njenega pomena v kemiji.

Potrebujete pomoč pri učenju molske mase?

Če imate težave z razumevanjem molske mase in ostalih pojmov, priporočamo dodatne inštrukcije kemije in pomoč zasebnega učitelja. S pomočjo inštruktorja kemija boste razjasnili zahtevna poglavja, med katerimi so molska masa, atomska masa, molarnost, mol. Individualne učne ure, ki jih nudi inštruktor kemije, so prilagojene posamezniku. Saj vemo, da ima vsak izmed nas lasten stil učenja in se uči različno hitro. S pomočjo zasebnega učitelja ali inštruktorja lahko vsak usvoji še tako zapletene kemijske pojme.

Inštruktorji kemije učijo s posebnimi metodami

Učinkovite metode poučevanja za molsko maso so sestavljene iz praktičnih vaj in primerov iz vsakdanjega življenja. Učitelji pogosto uporabljajo interaktivne pripomočke in navodila za izračun molske mase po korakih ter poudarjajo praktično rabo kemije v vsakdanjiku. S tem je učenje bolj zanimivo in učenec bolj motiviran.

Spletno učenje ali učenje kemije v živo

Pri učenju molske mase se dobro obnese tako spletno učenje kot učenje kemije v živo. Spletne učne ure so bolj prilagodljive in priročne, medtem ko zasebne inštrukcije živo nudijo bolj osebno interakcijo. Ne glede na to, ali boste izbrali inštrukcije na spletu ali v živo, je ključno, da ostanete motivirani in dosledno vadite.

Kako najti tečaj ali inštruktorja kemije?

Potrebujete inštruktorja kemije, ki vam lahko nudi individualno pomoč? Poiščite ga na platformi za inštrukcije meet’n’learn z iskalnimi izrazi “inštruktor kemije Koper” ali “učitelj kemije Velenje”.

Če vam bolj ustreza skupinsko učenje, na spletu poiščite “tečaj kemije Ljubljana” ali “učne ure kemije Maribor” in poiščite izobraževalne centre, ki ponujajo skupinske tečaje kemije.

Zaključek: molska masa

Zaključimo lahko, da je razumevanje molske mase temeljno znanje pri predmetu kemije tako za osnovnošolce, srednješolce in študente. Predstavili smo vam ključne pojme, kot so mol, Avogadrovo število, relativna atomska masa, računanje molske mase in molarnost. V priročniku najdete tudi veliko vaj in praktičnih primerov računanje. Predstavili smo tudi, kako vam lahko pri učenju pomaga inštruktor kemije in kako ga poiskati.

Poiščite inštruktorja kemije na meet’n’learn! Naši usposobljeni učitelji vam bodo razjasnili še tako zapletene teme, kot je molska masa.

Molska masa: pogosta vprašanja

1. Kaj je molska masa snovi?

Molska masa snovi je masa enega mola te snovi. Običajno je izražena v gramih na mol (g/mol).

2. Zakaj je molska masa v kemiji tako pomembna?

Molska masa je v kemiji zelo pomembna, saj nam omogoča pretvorbo med maso in množino snovi, kar omogoča računanje pri kemijskih reakcijah.

3. Kakšna je razlika med molekulsko in molsko maso?

Molekulska masa je vsota mas vseh atomov v molekuli, molska masa pa je masa enega mola snovi.

4. Kako izračunamo molsko maso spojine?

Molsko maso spojine izračunate tako, da določite število vseh vrst atomov v spojini, nato pa seštejete molske mase vseh teh atomov.

5. Ali mi lahko pri razumevanju molske mase pomaga inštruktor kemije?

Seveda! Zasebni učitelj nudi prilagojene učne ure in interaktivne metode učenja, s katerimi boste kemijo razumeli veliko bolje.