Pridružite se nam na potovanju po kemiji in nadgradite znanje kemijskih vezi! Danes bomo raziskovali sile, ki so ključne za obstoj našega sveta – kemijske vezi. Razumevanje teh vezi, zlasti ionskih in kovalentnih, je kot ključ do skrinje zaklada, kemije. Te vezi so nevidne vezi, ki povezujejo atome ter tvorijo molekule in spojine, iz katerih je sestavljeno vse okoli nas.

Danes se bomo naučili:

 • Osnove kemijskih vezi.
 • Ionska vez in značilnosti.
 • Kovalentna vez in značilnosti.
 • Primerjava ionske in kovalentne vezi.
 • Kako nam pri razumevanju kemije pomaga inštruktor.
 • Praktični spletni viri za učenje kemije.
 • Pogosto zastavljena vprašanja o ionski in kovalentni vezi.
 • Slovarček: ionska in kovalentna vez.

Poiščite svojega inštruktorja kemije na meet’n’learn in nadgradite znanje!

Vas zanima biologija? Raziščite našo obsežno zbirko poučnih prispevkov s področja biologije, ki vam bodo poenostavili marsikatere zapletene pojme. Inštruktorji so namesto vas raziskali in pojasnili fotosintezo, zelene alge, svet bakterij in virusov ter obsežno področje genetike in celic. Razširite svoje znanje z našo pomočjo!

Kaj so kemijske vezi?

Preden se poglobimo v značilnosti ionskih in kovalentnih vezi, je pomembno, da najprej razumemo, kaj je kemijska vez. Kemijska vez je sila privlačnosti, ki združuje dva ali več atomov. Ta vez nastane, ko si atomi delijo, ali prenašajo elektrone, da bi dosegli stabilnost.

A le zakaj si atomi tako močno prizadevajo za stabilnost? Tako kot si ljudje prizadevamo za ravnovesje v življenju, si tudi atomi prizadevajo za ravnovesje v svoji elektronski konfiguraciji. To ravnovesje ali stabilnost običajno dosežemo, ko ima atom polno zunanjo lupino.

Vrste kemijskih vezi

Poznamo tri osnovne vrste kemijskih vezi – ionske, kovalentne in kovinske. Za vsako vrsto vezi je značilen poseben način delitve ali prenosa elektronov, zaradi česar imajo spojine, ki jih tvorijo, edinstvene lastnosti. In kako nastanejo?

 • Ionske vezi: Nastanejo, ko en atom drugemu odda elektron.
 • Kovalentne vezi: Nastanejo, ko si dva atoma delita enega ali več elektronskih parov.
 • Kovinske vezi: Nastanejo, ko si elektroni delijo mrežo atomov.

V naslednjih poglavjih se bomo osredotočili na ionsko in kovalentno vez ter raziskali njune razlike in podobnosti.

Kako nastane ionska vez

Ionska vez je zanimive interakcije, do katere pride, ko en atom drugemu odda elektron. Rezultat je nastanek ionov, atomov ali molekul, ki so nabiti. Vez, ki nastane med temi ioni, je ionska.

Ionske vezi se običajno pojavljajo med kovino in nekovino. Kovina (donor) izgubi elektron in postane pozitivno nabit ion, znan kot kation. Na drugi strani nekovina pridobi elektron in postane negativno nabit ion, znan kot anion. Nasprotna naboja teh ionov se privlačita in tvorita ionsko vez.

Kot primer si lahko ogledamo kuhinjsko sol ali natrijev klorid (NaCl). Natrij (kovina) odda svoj zunanji elektron kloru (nekovini). Tako nastaneta natrijev (Na+) in kloridni ion (Cl-). Nasprotna naboja teh ionov se privlačita in tvorita ionsko vez.

A le zakaj natrij odda elektron kloru? Gre za doseganje stabilnosti. Natrij ima v svoji zunanji lupini en elektron, medtem ko jih ima klor sedem. Z darovanjem zunanjega elektrona natrij doseže stabilno elektronsko konfiguracijo. Podobno tudi klor s pridobitvijo elektrona doseže stabilnost.

Kako nastane vodikova vez?

Ionske spojine, kot je natrijev klorid, imajo več edinstvenih značilnosti:

Ključne značilnosti ionskih spojin

 • Tvorijo trdne kristalne snovi: Ionske spojine pri sobni temperaturi pogosto tvorijo trdne kristalne snovi. Razlog za to so močne elektrostatične sile med pozitivnimi in negativnimi ioni, ki se uredijo v ponavljajočem se vzorcu in tvorijo kristalno mrežo.
 • Visoka tališča in vrelišča: Zaradi močnih sil privlačnosti med ioni imajo ionske spojine visoka tališča in vrelišča.
 • Prevajajo električni tok: Ko se ionske spojine raztopijo v vodi, prevajajo električni tok. To je zato, ker se ioni prosto gibljejo in prenašajo električni naboj.
 • So topne v vodi: Veliko ionskih spojin je topnih v vodi. Ko se raztopijo, se razcepijo na ione.

V naslednjem poglavju bomo raziskali kovalentno vez, pri kateri si atomi raje delijo elektrone, kot da bi jih oddajali ali sprejemali.

Kako nastane kovalentna vez

Sedaj pa se osredotočimo na kovalentno vez. Za razliko od ionske vezi, pri katerih en atom drugemu podari elektron, si atomi pri kovalentni vezi te elektrone delijo. Ta delitev omogoča, da oba atoma dosežeta stabilno elektronsko konfiguracijo in tvorita kovalentno vez.

Kovalentne vezi se običajno pojavljajo med nekovinskimi atomi. Ti atomi imajo podobno stopnjo elektronegativnosti, kar pomeni, da imajo podobno sposobnost privabljanja elektronov. Atoma zato ne moreta oddati ali sprejeti elektronov. Namesto tega skleneta kompromis tako, da si delita enega ali več parov elektronov.

Kot primer si lahko ogledamo vodo (H2O). Vsak atom vodika si z atomom kisika deli en sam elektron, atom kisika pa si z vsakim atomom vodika deli enega od svojih elektronov. Ta delitev elektronov omogoča, da vsi trije atomi dosežejo stabilno elektronsko konfiguracijo in tvorijo kovalentno vez.

A le zakaj si atomi delijo elektrone? Spet gre za doseganje stabilnosti. Vsak atom lahko z deljenjem elektronov zapolni svojo zunanjo lupino in tako doseže stabilno elektronsko konfiguracijo. Ta želja po stabilnosti je gonilna sila za nastanek kovalentne vezi.

Kako nastane kovalentna vez?

Kovalentne spojine, kot je voda, imajo več edinstvenih značilnosti:

Ključne značilnosti kovalentnih spojin

 • Različna agregatna stanja: Pri sobni temperaturi lahko kovalentne spojine obstajajo kot plini, tekočine ali trdne snovi. To je v nasprotju z ionskimi spojinami, ki so običajno kristalinične trdne snovi.
 • Nižja tališča in vrelišča: Kovalentne spojine imajo običajno nižja tališča in vrelišča kot ionske spojine. To je zato, ker so sile privlačnosti med molekulami v kovalentni spojini na splošno šibkejše od ionskih vezi v ionski spojini.
 • Ne prevajajo električnega toka: Večina kovalentnih spojin ne prevaja električnega toka. To je zato, ker ne vsebujejo ionov, ki so nosilci naboja v ionskih spojinah.
 • Netopne ali delno topne v vodi: Veliko kovalentnih spojin je netopnih ali delno topnih v vodi. Tiste, ki so topne, pri raztapljanju ne disociirajo na ione.

Ključno je, da razumete in obvladate tako kovalentno kot ionsko vez. Le tako boste uspešno usvojili znanje v naslednjem poglavju, kjer bomo primerjali ionsko in kovalentno vez ter poudarili temeljne razlike.

Kako izračunati koncentracijo raztopine?

Primerjava ionske in kovalentne vezi

Sedaj ste se naučili vse o osnovah in nastanku ionske ter kovalentne vezi in čas je za primerjavo kemijskih vezi. Čeprav sta obe namenjeni doseganju stabilnosti atomov, to počneta na bistveno drugačen način, kar vodi do različnih lastnosti nastalih spojin.

Nastanek in lastnosti kemijskih vezi

V ionskih vezeh en atom odda elektron drugemu, zaradi česar nastanejo pozitivno in negativno nabiti ioni. Ti ioni se zaradi nasprotnih nabojev privlačijo in tvorijo ionsko vez. Ionske spojine, kot je natrijev klorid, so pogosto kristalinične trdne snovi z visokim tališčem in vreliščem. Ko jih raztopimo v vodi, lahko prevajajo električni tok, saj se ioni premikajo in prenašajo naboj.

V nasprotju z ionskimi vezmi je za kovalentne vezi značilna izmenjava elektronov med atomi. Ta delitev omogoča vsem vključenim atomom, da dosežejo stabilno elektronsko konfiguracijo. Kovalentne spojine, kot je voda, so lahko pri sobni temperaturi v plinastem, tekočem ali trdnem agregatnem stanju. Običajno imajo nižja tališča in vrelišča kot ionske spojine in ne prevajajo elektrike, saj ni ionov.

Kaj so hidroksidi?

Primerjava značilnosti ionskih in kovalentnih spojin

Ko primerjamo ionske in kovalentne spojine opazimo očitne razlike v njihovih značilnostih. Te razlike so posledica narave vezi, ki združujejo atome v spojini.

Ionske spojine, na primer, so pri sobni temperaturi običajno trdne in tvorijo strukturo kristalne mreže. To je posledica močnih elektrostatičnih sil privlačnosti med pozitivnimi in negativnimi ioni v spojini. Po drugi strani pa so lahko kovalentne spojine pri sobni temperaturi trdne, tekoče ali plinaste. To je zato, ker so sile privlačnosti med molekulami v kovalentni spojini šibkejše.

Druga ključna razlika je njihova prevodnost. Ionske spojine lahko, ko so raztopljene v vodi, prevajajo električni tok, ker razpadejo na ione, ki se prosto gibljejo. Nasprotno pa večina kovalentnih spojin ne prevaja električnega toka, saj ne razpadejo na ione.

Kako izračunamo molsko maso in masni delež?

Povzetek razlik med ionsko in kovalentno vezjo

Predstavljamo povzetek ključnih razlik med ionsko in kovalentno vezjo:

Ionska vez Kovalentna vez
Nastanek Nastane s prenosom elektronov z enega atoma na drugega Nastane z delitvijo elektronov med atomi
Agregatno stanje Običajno trdne snovi Plini, tekočine ali trdne snovi
Tališča in vrelišča Visoka tališča in vrelišča Nizka tališča in vrelišča
Prevodnost Prevaja električni tok, ko je raztopljena v vodi Ne prevaja električnega toka

Vloga inštruktorjev pri učenju kemije

Kemija je s svojimi neštetimi pojmi in zapletenimi koncepti včasih kar velik izziv in vloga inštruktorjev je tu neprecenljiva. Inštruktorji lahko prilagodijo učne ure in na tak način učencem pomagajo pri razumevanju bolj kompleksnih tem, kot sta ionska in kovalentna vez.

 • Individualno učenje: Inštruktorji prilagodijo svoje učne metode tako, da ustrezajo učnemu slogu vsakega učenca, zato je učenje bolj učinkovito.
 • Razlaga zapletenih pojmov: Učitelji poenostavijo zapletene pojme, kot je razlika med ionsko in kovalentno vezjo, s pomočjo analogij, primerov iz resničnega življenja in jasnih razlag.
 • Vpeljava dodatnih virov: Učitelji dopolnjujejo učenje v razredu z dodatnimi viri, kot so praktična vprašanja, opombe za preverjanje in izobraževalni videoposnetki.

Potrebujete inštruktorja kemije, ki vam lahko nudi individualno pomoč? Poiščite ga na platformi za inštrukcije meet’n’learn z iskalnimi izrazi “inštruktor kemije Koper” ali “učitelj kemije Velenje”.

Če vam bolj ustreza skupinsko učenje, na spletu poiščite “tečaj kemije Ljubljana” ali “učne ure kemije Maribor” in poiščite izobraževalne centre, ki ponujajo skupinske tečaje kemije.

Vse o etanolu in alkoholih v kemiji.

Spletni viri za učenje kemije

V današnji digitalni dobi lahko učenje v učilnici in učne ure kemije dopolnite s številnimi spletnimi viri. Spletna gradiva nadgradijo vaše znanje kemije z dodatnimi razlagami, praktičnimi vprašanji in interaktivnimi učnimi izkušnjami, ki vam pomagajo razumeti zapletene kemijske koncepte, kot sta ionska in kovalentna vez.

 • Interaktivne spletne strani za učenje: Platforme, kot sta Khan Academy in Coursera, ponujajo interaktivne lekcije o različnih kemijskih temah z uporabo videoposnetkov, kvizov in praktičnih vaj, da je učenje bolj zanimivo.
 • Izobraževalni kanali na YouTubu: Kanali, kot sta CrashCourse in TED-Ed, ponujajo kratke informativne videoposnetke o različnih kemijskih temah z nazornimi razlagami in primeri iz resničnega življenja.
 • Kemijski forumi in spletna mesta z vprašanji in odgovori: Forumi, kot je Chemistry Stack Exchange, in spletna mesta, kot je Quora, omogočajo učencem, da postavljajo vprašanja in dobivajo odgovore od strokovnjakov in drugih učencev, kar zagotavlja individualno pomoč in različne zorne kote kemijskih konceptov.

Vse o kislinah, bazah in pH.

Še nekaj zaključnih besed o ionski in kovalentni vezi

Pomembno je, da razumete razlike med ionsko in kovalentno vezjo, saj gre za temeljni vidik učenja kemije. Te vezi, ki nastanejo s prenosom ali delitvijo elektronov med atomi, so gradniki spojin, iz katerih je sestavljen svet okoli nas. Kemijske vezi so prisotne tako v kuhinjski soli, ki jo uporabljamo pri prehrani, in tudi v vodi, ki jo pijemo.

Učenje o kemijskih vezeh je lahko zahtevno, vendar je s pravimi viri in usmeritvami lahko tudi vznemirljivo odkrivanje. Inštruktorji vam nudijo prilagojene učne ure in pojasnijo zapletene pojme, spletni viri pa ponujajo dodatne razlage in možnosti za vadbo. Ne pozabite, da razumevanje pride s časom in prakso. Srečno učenje!

Uvod v redoks reakcije.

Pogosta vprašanja o primerjavi med ionsko in kovalentno vezjo

1. Kakšna je ključna razlika med ionsko in kovalentno vezjo?

Pri ionskih vezeh gre za prenos elektronov z enega atoma na drugega, pri čemer nastanejo nabiti ioni, ki se medsebojno privlačijo. Pri kovalentnih vezeh gre za delitev elektronov med atomi.

2. Ali ima lahko spojina tako ionske kot kovalentne vezi?

Da, spojina lahko vsebuje tako ionske kot kovalentne vezi. V natrijevem bikarbonatu (NaHCO3), na primer, je vez med natrijem (Na) in bikarbonatom (HCO3) ionska, medtem ko so vezi znotraj bikarbonatnega iona kovalentne.

3. Zakaj ionske spojine prevajajo električni tok, ko so raztopljene v vodi?

Ionske spojine v vodi prevajajo električni tok, saj disociirajo v prosto gibajoče se ione, ki nosijo električni naboj in lahko prevajajo električni tok.

4. Zakaj imajo kovalentne spojine na splošno nižja tališča in vrelišča kot ionske spojine?

Kovalentne spojine imajo nižja tališča in vrelišča kot ionske, ker so v njih prisotne šibkejše medmolekulske sile, zato potrebujejo manj energije za razbitje.

Kemijski slovarček: ionska in kovalentna vez

 • Elektron: Subatomski delec z negativnim električnim nabojem.
 • Ionska vez: Vrsta kemijske vezi, ki nastane zaradi elektrostatičnega privlaka med nasprotno nabitimi ioni.
 • Kovalentna vez: Kemijska vez, pri kateri si atoma delita elektronske pare.
 • Kation: Pozitivno nabit ion, običajno kovinski, ki je izgubil enega ali več elektronov.
 • Anion: Negativno nabit ion, običajno nekovina, ki je pridobil enega ali več elektronov.
 • Elektronegativnost: Merilo, kako močno atomi privlačijo vezne elektrone pare.

Poiščite svojega inštruktorja kemije na meet’n’learn in nadgradite znanje!