lewisove-strukture-kemijske-vezi-elektroni

Poglejmo, zakaj so Lewisove strukture v kemiji tako pomembne. Pokažejo nam, kako se v molekuli povezujejo atomi in kje so elektroni. Če vas zanimajo osnove kemije ali želite izboljšati svoje znanje, je razumevanje Lewisovih struktur odličen začetek. Lewisove strukture niso le skice, temveč ključ, s katerim lahko določimo obliko molekule in njeno obnašanje.

S pomočjo inštruktorja do znanja o vitaminih in mineralih.

Lewisove strukture in molekularna geometrija–osnove hitro in preprosto

Se vam mudi? Brez skrbi. Pripravili smo glavne ugotovitve o Lewisovih strukturah in molekularni geometriji, ki omogočajo hiter in enostaven povzetek vseh pomembnih informacij:

🟠 Kaj so Lewisove strukture? Pokažejo nam, kako so elektroni razporejeni okoli atomov, iz česar lahko razberemo obliko in vezi v molekulah.

🟠 Zakaj so pomembne: Z Lewisovimi strukturami lahko napovemo, kako se molekule povezujejo in medsebojno vplivajo.

🟠 Primeri iz resničnega sveta: Pokazali vam bomo, kako narisati Lewisove strukture za vsakdanje molekule, kot sta vodikov sulfid (H₂S) in amonijak (NH₃), in se lotili bolj kompleksnih, kot sta CO₂ in SO₂.

Ta priročnik bo za vas pojasnil Lewisove strukture na jasen in preprost način. Ne glede na to, ali se s kemijo šele spoznavate ali želite osvežiti znanje, bomo poskrbeli, da boste razumeli, kako uporabiti Lewisove strukture za odkrivanje skrivnosti molekularne geometrije in kemijskih vezi. Poskrbeli bomo, da boste pripravljeni na risanje in interpretacijo Lewisovih struktur, tako da jih boste lahko uporabili pri učenju v razredu in reševanju resničnih kemijskih problemov.

Če se vam zdijo Lewisove strukture zahtevne, ne skrbite! Zasebne inštrukcije ali individualne učne ure kemije lahko te zapletene teme razložijo na preprost način. Prebrskajte tudi priročnike za kemijo in razširite svoje znanje z našimi brezplačnimi blogi—Svet kemije.

Kaj so Lewisove strukture in zakaj jih uporabljamo?

Lewisove strukture so načrti za molekule. Omogočajo nam, da vidimo, kateri atomi so “prijatelji” in kako se elektroni delijo. To je še posebej uporabno, če želimo predvideti, kako se bodo različne molekule odzvale. Predstavljajte si jih kot plonk listek za napovedovanje različnih kemijskih procesov: od tega kako nastane voda do tega, zakaj so določeni plini izjemno pomembni v okoljskih znanostih.

Lewisove strukture prikazujejo valenčne elektrone atomov in molekul

Osnova vsake Lewisove strukture so valenčni elektroni, to so najbolj zunanji elektroni atoma, ki sodelujejo pri nastanku kemijskih vezi. Z upodobitvijo atomov kot simbolov in valenčnih elektronov kot pik ali črt okoli njih Lewisove strukture poenostavijo razumevanje deljenja ali prenosa elektronov za nastanek vezi. V kemiji je zelo pomembno, da si to predstavljamo jasno. Lewisove strukture nam pomagajo razumeti, zakaj nastanejo določene molekule in kako reagirajo z drugimi molekulami.

Ko na primer rišemo Lewisovo strukturo za vodo (H₂O), lahko vidimo, kako atom kisika deli elektrone z dvema atomoma vodika, kar pojasni stabilno strukturo molekule.

Primer Lewisove strukture za H₂O:

  H
  |
H-O
  |
  :

Lewisove strukture za napovedovanje oblike in kemijskih vezi molekule

Lewisove strukture razkrivajo več kot le položaj elektronov; namigujejo na obliko molekule in način vezave atomov. Pomagajo nam, da sklepamo o tridimenzionalni obliki molekule s prikazom, kako se elektroni razporedijo, da zmanjšajo medsebojno odbojnost. To je nepogrešljivo za razumevanje medmolekularnih interakcij, kot je na primer način, kako se v telesu zdravila vežejo na receptorje.

Lewisove strukture prikažejo tudi tip kemijske vezi—enojna, dvojna ali trojna—kar nam pove nekaj o moči vezi in posledičnih fizikalnih ter kemijskih lastnostih snovi. Ogljikov dioksid (CO₂) in žveplov dioksid (SO₂) imata na primer drugačne kemijske vezi in obliko molekule, zato je uporaba povsem različna.

Vas zanima kemija v vsakdanjem življenju? Lotite se preprostih poskusov ali se posvetujte z inštruktorjem kemije ter spoznajte znanstveno ozadje vsakdanjih pojavov.

Kako narisati Lewisove strukture: pravila in primeri

Ko se lotite risanja Lewisovih struktur, najprej preštejte vse valenčne elektrone; to so tisti elektroni, ki jih atomi uporabljajo za nastanek kemijskih vezi. Narišite preprosto skico, ki povezuje atome. Vezi označite s črticami. Dodajte pike za nevezne elektronske pare. Včasih boste morali vezi podvojiti ali potrojiti, saj boste le tako lahko dosegli, da je vsak atom zadovoljen (beri: stabilen). Vedno preverite tudi formalne naboje, kar vam bo pomagalo izbrati najboljšo strukturo, če imate več različnih možnosti.

Poglejmo si pravila in jih uporabimo na nekaj primerih.

Preprosto seštejte vse zunanje elektrone vsakega atoma. Če imate opravka z ioni, ne pozabite dodati ali odšteti elektronov glede na to, ali so pozitivno ali negativno nabiti.

 • Narišite osnovni skelet z enojnimi vezmi:

Narišite osnovno obliko svoje molekule in povežite atome z enojnimi črtami za vezi. Postavite najmanj elektronegativen atom v sredino, vodik pa razvrstite na zunanjo stran. Pri dopolnjevanju zunanje lupine vsaka črta šteje za dva elektrona.

 • Dodajte nevezne elektronske pare na konec:

Ko imate osnovno skeleton strukturo, dodajte pike za nevezne elektronske pare (elektrone, ki so sami) na zunanje atome. Tako boste poskrbeli, da bodo imeli vsi atomi vsi osem elektronov in bodo stabilni. Vodik je zadovoljen že z dvema.

 • Dodajte dvojne ali trojne vezi, če je treba:

Če vaš centralni atom še vedno potrebuje elektrone ali če imate prostor za več kot osem elektronov, je čas, da dodate še dvojne ali trojne vezi. Delite nevezni elektronski par in tako okrepite centralni atom.

 • Preverite formalni naboj:

Formalni naboj je razlika med številom elektronov, s katerimi atom razpolaga na začetku, in številom elektronov, ki jih atom dejansko ima v molekuli. Vaš cilj naj bo, da so formalni naboji čim nižji. To še posebej velja za atome z visoko elektronegativnostjo, kjer je smiselno, da imajo ti atomi nekoliko večjo negativno nabitost, kar vodi do izbire najbolj stabilne strukture.

Preberite vse o kovinah v periodnem sistemu elementov in entropiji.

Praktični primeri za Lewisove strukture

Primer: risanje Lewisove strukture karbonatnega iona (CO₃²⁻)

Karbonatni ion sestoji iz enega atoma ogljika (C) in treh atomov kisika (O), skupaj z negativnim skupnim nabojem -2. Skupno ima karbonatni ion 4 valenčne elektrone pri ogljiku in 3×6 valenčnih elektronov pri kisiku, plus dodatna 2 elektrona, ki izvirata iz negativnega naboja, kar skupaj znese 24 elektronov. Začnite z risanjem osnovne strukture, pri čemer postavite atom ogljika v središče. Nato razporedite preostale elektrone okoli atomov, da dosežete popoln oktet. Končni rezultat prikaže dvojno vez z enim od atomov kisika in enojne vezi z drugima dvema, pri čemer vsak atom kisika dobi dodatne nevezane elektronske pare, da se dopolni njihov oktet.

Lewisova struktura CO₃²⁻:

 O
 :
 |
O-C-O
 :
 :

Primer: risanje Lewisove strukture žveplovega tetrafluorida (SF₄)

Žveplov tetrafluorid vsebuje en atom žvepla in štiri atome fluora. Atom žvepla prispeva 6 valenčnih elektronov, medtem ko vsak atom fluora prispeva 7 valenčnih elektronov, kar v skupnem seštevku da 34 elektronov. Začnete z vzpostavitvijo enojnih vezi med atomom žvepla in atomi fluora. Nato razporedite preostale elektrone okoli atomov fluora kot nevezne elektronske pare, s čimer zagotovite, da vsak atom fluora doseže oktet. Atom žvepla v tej konfiguraciji uporablja razširjeni oktet, kar pomeni, da ima okoli sebe 12 elektronov, kar je za atom žvepla možno in sprejemljivo.

Se vam ti pojmi zdijo zapleteni? Zasebni učitelji kemije in inštruktorji nudijo individualne učne ure, prilagojene vašim potrebam, tako da anorganska in organska kemija postaneta razumljivi in prijetni.

Recimo, da iščete učitelja kemije. V tem primeru lahko s preprostim iskanjem, kot je “učitelj kemije Ljubljana” ali “inštruktor kemije Celje” na platformah, kot je meet’n’learn, najdete najboljšega zasebnega učitelja.

Če imate rajši skupinsko učenje, lahko zlahka najdete tečaje kemije v bližini, če na spletu poiščete “učne ure kemije Kranj” ali “inštrukcije kemije Maribor”. Tako boste našli center za izobraževanje, ki ponuja skupinske inštrukcije kemije.

Kako ugotoviti obliko in polarnost molekul z Lewisovimi strukturami

Obliko in polarnost molekule lahko napovemo, če uporabimo Lewisove strukture in teorijo VSEPR (teorija odboja valenčnih elektronskih parov). Ta pristop nam pomaga razumeti, kako se elektronski pari okoli atomov odbijajo med seboj, kar vpliva na obliko molekule. Polarnost molekule je odvisna od njene oblike in razlik v elektronegativnosti atomov. Če vzamemo za primer karbonatni ion (CO₃²⁻), vidimo, da je zaradi njegove trigonalno ravninske oblike in enakomerne porazdelitve elektronskih parov okoli centralnega atoma, molekula nepolarna.

Kako se pripraviti na splošno maturo, poklicno maturo, NPZ in izpit iz slovenščine na osnovni ravni.

Teorija VSEPR in oblika molekul na podlagi elektronskih parov

Teorija VSEPR nam omogoča, da napovemo obliko molekule. Temelji na ideji, da se elektronski pari okoli centralnega atoma odbijajo in si prizadevajo biti čim bolj oddaljeni drug od drugega, da zmanjšajo medsebojno odbojno silo. S štetjem veznih in neveznih elektronskih parov, ki obkrožajo centralni atom v Lewisovi strukturi, lahko uporabimo teorijo ali model VSEPR za določitev molekularne geometrije. Med možne geometrije spadajo linearna, trigonalno ravninska, tetraedrična, trigonalno bipiramidalna in oktaedrična oblika.

Kako izdelati domače milo?

Kako oblika in elektronegativnost atomov vplivata na polarnost molekule

Polarnost molekule je odvisna od dveh ključnih dejavnikov: oblike molekule in elektronegativnosti atomov, ki jo sestavljajo. Ko imajo atomi v molekuli različne elektronegativnosti, to ustvarja dipolni moment. To pomeni, da elektroni niso enakomerno porazdeljeni, temveč jih bolj vleče k atomu z večjo elektronegativnostjo, kar povzroči, da ima del molekule rahlo negativen naboj, drugi del pa rahlo pozitiven. Če se zaradi specifične oblike molekule dipolni moment ne uravnoteži, je rezultat polarna molekula. Če pa se dipolni moment izniči, je molekula nepolarna.

Primer: molekularna geometrija in polarnost karbonatnega iona

Lewisova struktura za karbonatni ion (CO₃²⁻) prikazuje en atom ogljika, ki je dvojno vezan na en atom kisika in enojno vezan na dva druga atoma kisika, z negativnim nabojem, razporejenim med atome kisika. Po teoriji VSEPR ta razporeditev vodi v trigonalno ravninsko geometrijo. Simetrija te geometrije pomeni, da se dipolni moment izniči, zaradi česar je karbonatni ion kljub razlikam v elektronegativnosti med ogljikom in kisikom nepolaren.

Primer: molekularna geometrija in polarnost žveplovega tetrafluorida

Žveplov tetrafluorid (SF₄)ima centralni atom žvepla, okrog katerega so vezani štirje atomi fluora in en nevezni elektronski par na žveplu. Po teoriji VSEPR ta konfiguracija ustvarja obliko, ki jo lahko opišemo kot podobno gugalnici. Razlika elektronegativnosti med žveplom in fluorom povzroča dipolni moment. Asimetrična oblika molekule SF₄ pa pomeni, da se dipolni momenti med seboj ne uravnotežijo, zaradi česar je SF₄ polarna molekula.

Z uporabo Lewisovih struktur, modela VSEPR in razumevanja elektronegativnosti lahko učinkovito napovemo molekularno geometrijo in polarnost. To znanje je ključno za razumevanje kemijskih lastnosti snovi in reakcij.

Preberite vse o spremembah NPZ , ki so bile v Sloveniji sprejete novembra 2023.

Vodikov sulfid in amonijak: Lewisove strukture dveh pomembnih molekul

Vodikov sulfid (H₂S) in Amonijak (NH₃) sta preprosti molekuli, ki imata pomembno vlogo v naravi in industriji. Njune Lewisove strukture razkrivajo ključne informacije o njuni kemijski reaktivnosti in fizikalnih lastnostih. Razumevanje teh struktur omogoča globlji vpogled v to, zakaj sta H₂S in NH₃ tako pomembna v številnih kemičnih procesih in kako njune strukturne značilnosti vplivajo na njuno vedenje v različnih okoljih. Ta dva primera ponazarjata, kako temeljna znanja o molekularni strukturi prispevajo k našemu razumevanju kompleksnih kemijskih in fizikalnih pojavov.

Vodikov sulfid: strupen in vnetljiv plin z vonjem po gnilih jajcih

Vodikov sulfid ali H₂S je prepoznaven po svojem značilnem vonju po gnilih jajcih in je nevaren, saj je strupen ter vnetljiv plin. Njegova Lewisova struktura prikazuje žveplo, ki je vezano na dva atoma vodika, kar pojasnjuje njegovo aktivno vlogo v različnih kemijskih reakcijah. Kot kemijska spojina ima H₂S pomembne učinke na okolje in je ključen v določenih industrijskih procesih, čeprav predstavlja tveganja pri visokih koncentracijah. Razumevanje strukture in lastnosti H₂S je bistveno za varno ravnanje z njim in izkoriščanje njegovih uporabnih lastnosti v industriji in naravnih procesih.

Lewisova struktura vodikovega sulfida H₂S:

 H
 |
H-S
 |
 :
 :

Amonijak: brezbarven in pekoč plin z mnogimi uporabami

Amonijak ali NH₃, spojina z značilnim ostrim in pekočim vonjem, igra ključno vlogo v različnih industrijskih sektorjih. Od kmetijstva, kjer služi kot gnojilo, do farmacevtske industrije, amonijakova vsestranskost izvira iz njegove kemične strukture. Lewisova struktura amonijaka razkriva atom dušika, povezan z enojnimi vezmi s tremi atomi vodika. Značilna je struktura trigonalne piramide. Ta posebna molekularna geometrija amonijaku omogoča, da tvorivodikove vezi, kar je temelj za njegovo reaktivnost in vsestransko uporabnost.

Lewisova struktura amonijaka NH₃:

 H
 |
H-N-H
 |
 :

Preberite vse o PCR verižni reakciji s polimerazo.

Učenje Lewisovih struktur in molekularna geometrija z inštruktorjem

V zaključku smo ugotovili, da so Lewisove strukture osnova za razumevanje molekularne geometrije, vzorcev vezav in predvidevanja kemijske reaktivnosti. Lewisove strukture, v kombinaciji s teorijo VSEPR, ponujajo dragocen vpogled v obliko molekul in njihovo polarnost, kar je bistveno za področja, kot je farmakologija.

Razumevanje se lahko zdi na prvi pogled zapleteno, vendar je ključ do uspeha v praksi. Dodatna pomoč, kot so inštrukcije ali tečaji kemije, lahko močno olajša učenje. Ne glede na to, ali se odločite za individualno učenje ali skupinske učne ure, je investiranje časa v razumevanje Lewisovih struktur izjemno koristno.

Vas zanimajo drugi predmeti? Raziščite odlične brezplačne učne priročnike za biologijo, angleščino, francoščino, glasbo in matematiko.

Lewisove strukture: pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj so Lewisove strukture?

Lewisove strukture so diagrami, ki prikazujejo razporeditev in delitev elektronov okrog atomov znotraj molekule. Te strukture omogočajo vizualizacijo elektronskih parov (veznih ali neveznih), ki obkrožajo atome.

2. Zakaj je pomembno, da se naučimo Lewisove strukture?

Lewisove strukture so temeljne za razumevanje oblikovanja molekul, njihovega vezanja in kemijskih reakcij. Pomagajo pri napovedovanju molekularne geometrije in kemijske reaktivnosti snovi.

3. Kako štejemo elektrone v Lewisovih strukturah?

Za določitev števila elektronov v Lewisovi strukturi seštejemo valenčne elektrone vseh atomov v molekuli in upoštevamo morebitni naboj molekule za prilagoditev skupnega števila elektronov.

4. Ali Lewisove strukture kažejo obliko molekule?

Da, Lewisove strukture, uporabljene skupaj z modelom VSEPR, omogočajo napovedovanje tridimenzionalne strukture molekule in razumevanje, kako elektronski pari vplivajo na molekularno geometrijo.

5. Kakšno vlogo imajo Lewisove strukture pri določanju polarnosti?

Z analizo Lewisovih struktur lahko identificiramo razporeditev elektronskih parov in elektronegativnosti atomov, kar nam omogoča določiti, ali je molekula polarna (ima dipolni moment) ali nepolarna.

6. Zakaj imajo lahko molekule različne Lewisove strukture?

Nekatere molekule imajo več možnih Lewisovih struktur, ki jih imenujemo resonančne strukture. Te strukture prikazujejo različne možnosti razporeditve elektronov, ki odražajo delokalizacijo elektronov v molekuli.

Podrobno o kromatografiji in o tem, kako ločimo raztopine ter zmesi.

Viri:

1. LibreTexts Chemistry
2. Chandler Gilbert Community College
3. Wikipedia

kako-narisati-lewisove-strukture-molekularna-geometrija
Vizualni vodnik za risanje Lewisovih struktur: od valenčnih elektronov do oblik molekul.