Za vodikovo vez ste verjetno že slišali. Vsaj, če trenutno sedite v šolskih klopeh pri predmetih kemije in biologije. Vodikova vez je na videz preprosta sila, pa vseeno je vse prej kot običajna. Je temelj za številne kemijske reakcije in tudi biološke procese, ki se odvijajo v naravi.

Danes se bomo naučili:

 • Uvod v vodikovo vez.
 • Vloga elektronegativnosti.
 • Donorji in akceptorji vodikove vezi.
 • Vrste vodikovih vezi.
 • Vodikova vez v vodi in v bioloških molekulah.
 • Vloga inštrukcij kemije.
 • Pogosto zastavljena vprašanja o vodikovi vezi.
 • Slovarček: vodikova vez.

Pridružite se nam pri odkrivanju kemijskih vezi. Danes si bomo podrobno ogledali eno izmed njih, vodikovo vez. Ne glede na to, ali ste dijak, dijakinja, zasebni učitelj, inštruktor ali zgolj željni dodatnega znanja, vam bo naš priročnik v pomoč pri razumevanju in učenju kemijskih vezi, bolj natančno, vodikove vezi.

Poiščite svojega inštruktorja kemije na meet’n’learn in nadgradite znanje!

Vodikova vez: osnovna definicija

Vodikova vez je šibka kemijska vez, ki nastane v spojinah z vodikom, vezanim na elektronegativen atom. Lahko jo razložimo tudi kot privlačno silo med vodikovim atomom, ki je vezan na močno elektronegativni atom ene molekule, in elektronegativnim atomom v drugi molekuli.

Elektronegativni atomi so običajno kisik, dušik ali fluor, ki lahko vodikovemu atomu odvzamejo elektrone. Vodikov atom ima delno pozitiven naboj in ga privlači negativno nabit elektronegativni atom druge molekule. Tako nastane vodikova vez, dipolna interakcija, ki je močnejša od običajnih dipolnih in disperzijskih sil, vendar ne tako močna kot kovalentna vez.

Kako nastane kovalentna vez?

Nekateri učitelji med učno uro koncept vodikove vezi pogosto razložijo s preprostimi analogijami, da si jo učenci lažje predstavljajo. Predstavljajte si magnet. Tako kot se nasprotne sile privlačijo, se podoben scenarij zgodi na mikroskopski ravni z vodikovimi vezmi.

Znanost v ozadju vodikove vezi

Vodikova vez je temeljna kemijska vez, ki ima pomembno vlogo na različnih področjih. Vpliva na tridimenzionalne strukture beljakovin in prispeva k edinstvenim lastnostim vode. Kljub svojemu imenu pa vodikova vez ni prava vez, temveč gre za trdno obliko medmolekulskih vezi. Razumevanje narave vodikove vezi je ključnega pomena za vse, ki se učite kemijo.

Kako izračunamo molsko maso in masni delež?

Zakaj je elektronegativnost tako pomembna

Elektronegativnost meri, kako močno lahko atom k sebi pritegne vezni elektronski par. Je ključni koncept pri razumevanju nastanka kemijskih vezi in razloži tudi nastanek vodikove vezi.

Ko se vodikov atom kovalentno veže z močno elektronegativnim atomom, kot so kisik, dušik ali fluor, se skupni elektronski par bolj približa elektronegativnemu atomu. To v molekuli ustvari dipol, kar pomeni, da ima vodik pozitiven naboj, drugi atom pa negativen naboj. Ta razlika v naboju je podlaga za nastanek vodikove vezi.

Vodik s svojim delnim pozitivnim nabojem pritegne elektronski par na drugem elektronegativnem atomu in tvori vodikovo vez. Če želite postaviti dobre temelje kemije in razumeti molekulske interakcije, potem morate obvladati pojem elektronegativnosti in kako omogoča vodikovo vez.

Donorji in akceptorji vodikove vezi

V vodikovi vezi imamo dva ključna igralca, to sta donor in akceptor vodikove vezi. Donor je molekula, ki ima vodikov atom. Akceptor pa je elektronegativni atom v drugi molekuli, ki ta vodikov atom privlači.

Donor vodikove vezi je običajno molekula, v kateri je vodik vezan na močno elektronegativen atom, kot so dušik, kisik ali fluor. Polarna narava vezi daje vodiku delno pozitiven naboj, kar mu omogoča, da deluje kot donor. Akceptor pa je molekula z neveznim elektronskim parom, ki lahko tvori vez s pozitivno nabitim vodikovim atomom.

Delitev vlog med donorjem in akceptorjem je bistvena za nastanek vodikove vezi. To je tema, ki jo inštruktorji kemije pogosto poudarjajo, ko razlagajo poglavje vodikove vezi.

Vse o etanolu in alkoholih v kemiji.

Ločim tri različne vrste vodikovih vezi

Vodikovo vez lahko glede na njene značilnosti in atome, ki jih vključuje, razvrstimo v tri kategorije:

 • Intermolekularna vodikova vez
 • Intramolekularna vodikova vez
 • Simetrična vodikova vez

Intermolekularne vodikove vezi

Intermolekularne vodikove vezi so prisotne med posameznimi molekulami kot lepilo, ki drži molekule skupaj. Enega od najbolj znanih primerov intermolekularne vodikove vezi opazimo pri molekulah vode (H2O):

 1. Atomi, ki sodelujejo: Vsaka molekula vode je sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika.
 2. Nastanek: V vsaki molekuli vode vodikova atoma z atomom kisika tvorita polarno kovalentno vez. To daje kisikovemu atomu rahlo negativen naboj, vodikovima atomoma pa rahlo pozitiven naboj.
 3. Vodikova vez: Rahlo pozitivno nabit vodikov atom v eni molekuli vode privlači rahlo negativno nabit kisikov atom v drugi molekuli vode in tvori vodikovo vez.

Praktični primer za lažjo predstavo:

H2O…H2O

‘…’ v zgornji formuli predstavlja vodikovo vez, ki nastane med molekulami vode.

Opisane intermolekularne vodikove vezi so odgovorne za številne edinstvene lastnosti vode, kot sta visoko vrelišče in sposobnost, da raztaplja številne snovi.

Vse o kislinah, bazah in pH.

Intramolekularne vodikove vezi

Intramolekularne vodikove vezi se pojavljajo znotraj molekule. Ta vrsta vezi nastane, ko elektronegativni atom privlači vodikov atom znotraj molekule. Primer intramolekularne vodikove vezi lahko opazimo v molekulah, kot je salicilna kislina:

 1. Atomi, ki sodelujejo: V molekuli salicilne kisline je vodikov atom vezan na kisikov atom (tvori hidroksilno skupino), v molekuli pa je tudi karbonilna skupina (ogljikov atom, dvojno vezan na drug kisikov atom).
 2. Nastanek: Vodikov atom v hidroksilni skupini tvori polarno kovalentno vez z atomom kisika. S tem dobi kisik rahlo negativen naboj, vodik pa rahlo pozitiven naboj.
 3. Vodikova vez: Rahlo pozitivno nabit vodikov atom privlači rahlo negativno nabit kisikov atom v karbonilni skupini in tvori intramolekularno vodikovo vez.

Praktični primer za lažjo predstavo:

HO…C6H4…COOH

Znak “…” v zgornji formuli predstavlja intramolekularno vodikovo vez v molekuli salicilne kisline.

Kaj so hidroksidi?

Simetrične vodikove vezi

Simetrične vodikove vezi nastanejo, kadar sta dolžini vezi na obeh straneh vodikovega atoma enaki. Ta simetrična struktura je značilna za nekatere kristalne snovi, kot je led. Pa predstavimo simetrične vodikove vezi na primeru ledu:

 1. Atomi, ki sodelujejo: V kristalu ledu vsako molekulo vode (H2O) obdajajo štiri druge molekule vode.
 2. Nastanek: Vsaka molekula vode tvori dve vodikovi vezi kot donor (vodikov atom je kovalentno vezan na kisik) in dve kot akceptor (kisikov atom privlači bližnji vodikov atom).
 3. Vodikova vez: Te vodikove vezi tvorijo pravilen, ponavljajoč se vzorec v kristalu ledu, ki ustvarja simetrično mrežo vodikovih vezi, kjer so dolžine vseh vezi enake.

Praktični primer za lažjo predstavo:

H2O…H2O…H2O…H2O…H2O

Vsak “…” v zgornji formuli predstavlja simetrično vodikovo vez v kristalu ledu.

Ta simetrična struktura vodikovih vezi daje ledu edinstveno trdno strukturo in je razlog, da led plava na površini tekoče vode.

Uvod v redoks reakcije.

Vodikove vezi in njihova ključna vloga v vodi

Vodikove vezi imajo v vodi ključno vlogo. So glavni razlog, da ima voda nekatere svoje edinstvene lastnosti. Na primer, zaradi njih ima voda v primerjavi s spojinami podobne velikosti višja vrelišča in tališča.

Vloga vodikovih vezi v vodi

Vodikova vez določa fizikalne in kemijske lastnosti vode. Zaradi teh vezi se voda v primerjavi z drugimi snovmi obnaša na edinstvene načine:

 • Visoka vrelišča in zmrzišče: V primerjavi z drugimi vrstami vezi vodikove vezi zahtevajo več toplote za prekinitev, kar vodi do višjih vrelišč in zmrzišč vode.
 • Površinska napetost: Vodikove vezi ustvarjajo močno interakcijo med molekulami vode, kar vodi do visoke površinske napetosti. Zato lahko majhne žuželke hodijo po površini vodi, ne da bi se potopile.
 • Univerzalno topilo: Zaradi polarne narave vode, ki je posledica vodikovih vezi, je voda dobro topilo za številne snovi, zaradi česar si je prislužila naziv “univerzalno topilo”.
 • Manjša gostota ledu: V trdnem stanju (led) molekule vode zaradi vodikovih vezi tvorijo mrežasto strukturo, ki je manj gosta kot tekoča voda. Zato led plava na vodi.
 • Visoka toplotna kapaciteta: Sposobnost vode, da absorbira veliko toplote, preden spremeni svojo temperaturo, je posledica energije, potrebne za prekinitev vodikovih vezi.

Razumevanje nastanka in obnašanja vodikove vezi v vodi je bistvenega pomena pri kemiji, biologiji in znanosti o okolju. Tui inštruktorji in učitelji nenehno poudarjajo, kako pomembno je, da razumete vodikovo vez.

Vloga vodikovih vezi v DNK in beljakovinah

Vodikove vezi so pomembne tako v anorganski kemiji kot v bioloških molekulah, zlasti v molekulah DNK in v beljakovinah.

 • Struktura DNK: Molekula DNK je dvojna vijačnica, heliks tvorita dve polinukleotidni verigi, povezani z vodikovimi vezmi, kar olajša procese podvojevanja in transkripcije.
 • Zvijanje proteinov: Vodikove vezi prispevajo k sekundarni in terciarni strukturi proteinov, ki sta ključni za njihovo delovanje.
 • Funkcija encimov: Vodikove vezi encimom pomagajo pri interakciji s substrati in tako omogočajo biološke reakcije.
 • Struktura celičnih membran: Vodikove vezi v vodi s hidrofobnimi in hidrofilnimi interakcijami vplivajo na oblikovanje celičnih membran.
 • Transport vode v rastlinah: Vodikove vezi omogočajo kapilarni tok, zaradi česar se voda in hranila v rastlinah prenašajo po rastlini navzgor, proti težnosti.

Vas zanima biologija? Raziščite našo obsežno zbirko poučnih prispevkov s področja biologije, ki vam bodo poenostavili marsikatere zapletene pojme. Inštruktorji so namesto vas raziskali in pojasnili fotosintezo, zelene alge, svet bakterij in virusov ter obsežno področje genetike in celic. Razširite svoje znanje z našo pomočjo!

Kako močne so vodikove vezi v primerjavi z drugimi

Ko govorimo o tem, kako močne so vodikove vezi, je pomembno poudariti, da so močnejše od van der Waalsove interakcije, vendar šibkejše od kovalentnih ali ionskih vezi. Kljub njihovi relativni šibkosti pa so zaradi njihovega velikega števila in zmožnosti nenehnega pretrganja in preoblikovanja v kemijskih sistemih izjemno pomembne.

Inštruktorji kemije med učnimi urami pogosto primerjajo moč različnih vezi, saj učenci tako bolje razumejo naravo kemijskih interakcij in pomembno vlogo vodikovih vezi v anorganski kemiji in bioloških sistemih.

Kako pristopiti k učenju o vodikovih vezeh

Razumevanje vodikovih vezi je lahko zaradi njihove kompleksne narave zahtevna naloga. Inštruktorji kemije zato uporabljajo učinkovite strategije in pristope poučevanja, s katerimi vam to poglavje približajo. Odlična metoda je aktivno učenje – uporaba koncepta v praktičnih poskusih, ki vam omogočajo, da neposredno opazujete, kako se obnašajo vodikove vezi.

Učitelji in inštruktorji uporabljajo tudi digitalne vire, med drugim interaktivne animacije in simulacije, s katerimi postane nevidni svet atomov in vezi bolj oprijemljiv. Ta orodja lahko bistveno izboljšajo izkušnjo učenja in poučevanja, saj abstraktni koncept vodikove vezi spremenijo v bolj konkreten pojem.

Potrebujete inštruktorja kemije, ki vam lahko nudi individualno pomoč? Poiščite ga na platformi za inštrukcije meet’n’learn z iskalnimi izrazi “inštruktor kemije Koper” ali “učitelj kemije Velenje”.

Če vam bolj ustreza skupinsko učenje, na spletu poiščite “tečaj kemije Ljubljana” ali “učne ure kemije Maribor” in poiščite izobraževalne centre, ki ponujajo skupinske tečaje kemije.

Še nekaj zaključnih besed o vodikovi vezi

Poznavanje vodikovih vezi je temeljnega pomena, če želite obvladati kemijo. Vodikove vezi so temelj številnih naravnih pojavov, od edinstvenih lastnosti vode do strukture DNK in beljakovin. Pomembno vlogo imajo tako v znanstvenih raziskavah kot tudi v našem vsakdanjem življenju.

Učenje poglavja vodikovih vezi je lahko za marsikoga velik izziv. Kljub temu lahko z učinkovitimi strategijami učenja, dobrimi učnimi gradivi in s pomočjo inštruktorja ali zasebnega učitelja dojamete tudi ta ključni koncept kemije. Ne glede na to, ali ste dijak ali dijakinja, ki mora snov usvojiti za pouk kemije, ali kemijski nadobudnež, ponuja svet vodikovih vezi zanimivo področje za raziskovanje.

Poiščite svojega inštruktorja kemije na meet’n’learn in nadgradite znanje!

Pogosta vprašanja: vodikova vez

1. Zakaj so vodikove vezi pomembne?

Vodikove vezi so pomembne, ker so ključne za številne fizikalne in kemijske lastnosti snovi, vključno z vodo. Prav tako imajo ključno vlogo pri strukturi in delovanju bioloških makromolekul, kot so DNK in beljakovine.

2. Kakšna je razlika med vodikovimi in kovalentnimi vezmi?

Čeprav gre pri obeh vrstah vezi za vez med atomi, kovalentna vez vključuje izmenjavo elektronskih parov med atomi. Nasprotno pa je vodikova vez privlačna sila med atomom vodika iz ene molekule in elektronegativnim atomom iz druge molekule.

3. Kako vodikova vez vpliva na lastnosti vode?

Vodikove vezi so odgovorne za edinstvene lastnosti vode, kot so visoko vrelišče in zmrzišče, visoka toplotna kapaciteta, visoka površinska napetost, manjša gostota ledu in sposobnost, da se voda obnaša kot univerzalno topilo.

4. Kako vodikove vezi prispevajo k zgradbi DNK in beljakovin?

Vodikove vezi v molekuli DNK povezujejo bazne pare, kar omogoča, da DNK ohranja strukturo dvojne vijačnice. V beljakovinah pomagajo ohranjati obliko beljakovine, in sicer je sekundarna zgradba beljakovin posledica vodikovih vezi med atomi kisika karbonilne skupine in atomi vodika amino skupine, med sosednjimi peptidnimi vezmi proteinske makromolekule.

Kemijski slovarček: vodikova vez

 • Elektronegativnost: Merilo, kako močno atomi privlačijo vezne elektrone pare.
 • Donor vodikove vezi: Molekula, ki prispeva vodikov atom v vodikovo vez.
 • Akceptor vodikove vezi: Elektronegativni atom v drugi molekuli, ki privlači vodikov atom v vodikovo vez.