Pojem koncentracija je v kemiji zelo pomemben. Tako pri učenju v šolskih klopeh kot pri uporabi v industrijskih procesih. Tema koncentracija v kemiji učencem pogosto predstavlja težavo, saj je ne razumejo dovolj, da bi snov lahko uporabili tudi praktično. Tukaj na pomoč priskočijo strokovni učitelji in dobro zasnovan učni načrt. V primeru težav priporočamo tudi inštruktorja kemije, ki vam bo na enostaven način razložil še tako zapleteno snov, kot je koncentracija raztopin in računanje koncentracij. Z inštruktorjevo pomočjo boste napredovali hitreje in vaše znanje bo osnovano na razumevanju. Tako boste bolje pripravljeni, da izračun koncentracije raztopine uporabite v praktičnih primerih, na primer pri eksperimentu v razredu ali kasneje pri kemijskem procesu v industriji.

Kaj je koncentracija raztopine in zakaj je v kemiji tako pomembna

Če gledamo zelo splošno, koncentracija kemijske raztopine predstavlja količino topljenca, ki je prisotna v določeni količini topila. Koncentracija raztopine odgovarja na vprašanje – koliko snovi (topljenca) je raztopljene v dani prostornini ali masi raztopine. To preprosto razmerje je ključno za razumevanje številnih kemijskih reakcij in raztopin.

Poiščite učitelja kemije na meet’n’learn! Naši usposobljeni inštruktorji vam bodo pomagali še pri tako zapletenih kemijskih temah. Obiščite meet’n’learn.

Zakaj je pomembno, da obvladamo izračun koncentracije

Koncentracija je več kot le teoretični koncept. Ima praktično vrednost v številnih industrijah in na drugih področjih. Izračunavanje in razumevanje koncentracije sta bistvena za napovedovanje izidov reakcij, ustvarjanje optimalnih pogojev za kemijske procese in zagotavljanje natančne izvedbe poskusov. V komercialnih okoljih se panoge, kot so farmacevtska industrija, industrija hrane in pijač, kozmetična industrija in druge, močno zanašajo na natančne meritve koncentracije za vzdrževanje strogega nadzora kakovosti.

Spoznajmo različne enote koncentracije

V kemiji obstaja veliko načinov in enot, s katerimi izražamo koncentracijo. Izbira enote je pogosto odvisna od konteksta, narave raztopine in njenih komponent. V nadaljevanju bomo raziskali nekatere najpogostejše enote, ki se uporabljajo za opisovanje koncentracije.

Molarnost

Molarnost (M) ali molarna koncentracija je najpogosteje uporabljena enota za izražanje koncentracije v kemiji. Opredeljena je kot število molov topljenca na liter raztopine. Molarnost je še posebej uporabna pri reakcijah raztopin z vodo in omogoča enostavne izračune reakcij na podlagi prostornin.

Molalnost

Molalnost (m) ali molalna koncentracija se sicer uporablja redkeje kot molarnost, vendar ne smemo zanemariti njenega pomena. Definirana je kot število molov topljenca na kilogram topila. Za razliko od molarnosti na molalnost ne vplivajo spremembe temperature, zato je uporabna v posebnih pogojih, na primer pri izračunih zvišanja vrelišča in znižanja temperature zmrzovanja.

Normalnost

Normalnost (N) ali normalna koncentracija je merilo koncentracije, ki se pogosto uporablja kemiji kislin in baz. Normalna koncentracija označuje število gram ekvivalentov snovi v enem litru raztopine. Zelo pomembna je pri titracijskih izračunih, kjer je bistvena stehiometrija reakcije.

Masni odstotek

Masni odstotek ali odstotna koncentracija je masa topljenca, deljena s skupno maso raztopine, pomnožena s 100 %. Ta enota koncentracije se pogosto uporablja v industrijskih aplikacijah, kjer ima masa komponent raztopine ključno vlogo, na primer v proizvodnji in predelavi hrane.

Imate težave z razumevanjem masnega deleža? Za vas smo pripravili prispevek: “Osnove kemije: kaj je masni delež, kako se izračuna in ponazoritev s praktičnimi primeri”.

Volumski odstotek

Volumski odstotek je prostornina topljenca, deljena s celotno prostornino raztopine, pomnožena s 100 %. Volumski odstotek pogosto uporabljamo pri raztopinah tekočin v tekočinah, na primer pri raztopini etanola v vodi.

Molski delež

Molski delež ali molski ulomek je razmerje med številom molov topljenca in skupnim številom molov vseh komponent v zmesi. Molski deleži so brez enot in se pogosto uporabljajo pri računanju s plinskimi zakoni in konstant ravnotežja.

Druge enote koncentracije (št. delcev na milijon, št. delcev na milijardo)

Za zelo razredčene raztopine uporabljamo enote, kot sta število delcev na milijon (ppm) in število delcev na milijardo (ppb). ppm in ppb izražata število enot topljenca na milijon oziroma milijardo enot celotne raztopine. Te enote so še posebej pomembne v okoljski kemiji, kjer z njimi izražamo koncentracije pomembnih sledov onesnaževal v zraku ali vodi.

Kako dobro razumete viskoznost? Če potrebujete malo pomoči, si oglejte naš prispevek na blogu: “Viskoznost: celovit učni priročnik za kemijo, pripravljen s pomočjo inštruktorjev”.

Kako izračunati molarno koncentracijo – navodila

Molarnost (M) je enota za koncentracijo, opredeljena kot število molov topljenca na liter raztopine. Pogosto se uporablja v kvantitativni kemiji, zlasti pri reakcijah, ki potekajo v raztopini, kot so obarjanje in redoks reakcije.

Primer: izračun molarne koncentracije

Molarnost izračunamo tako, da število molov topljenca delimo s prostornino raztopine v litrih. Sledite naslednjim korakom:

 • Poiščite število molov topljenca.
 • Določite prostornino raztopine v litrih.
 • Delite mole topljenca s prostornino raztopine, da dobite molarnost.

Na primer, če raztopimo 58,44 g (1 mol) NaCl v raztopini s skupno prostornino 1 liter, je molarnost NaCl 1M.

Potrebujete pomoč pri razumevanju in računanju molske mase? Naš priročnik “Kaj je molska masa, molekulska masa in molarnost ter kako jih izračunamo” je odličen spletni vir.

Kako izračunati molalno koncentracijo – navodila

Molalnost (m) je enota za koncentracijo, opredeljena kot število molov topljenca na kilogram topila. Za razliko od molarnosti na molalnost ne vplivajo spremembe temperature ali tlaka, zato je to bistvena enota v fizikalni kemiji, zlasti pri raziskovanju koligativnih lastnosti raztopin.

Primer: izračun molalne koncentracije

Molalnost izračunamo tako, da število molov topljenca delimo z maso topila v kilogramih. Sledite naslednjim korakom:

 • Izračunajte število molov topljenca.
 • Določite maso topila v kilogramih.
 • Delite mole topljenca z maso topila, da dobite molalnost.

Na primer, če raztopimo 60 gramov (1 mol) glukoze v 1 kilogramu vode, je molalnost raztopine 1 m.

Kako izračunati normalno koncentracijo – navodila

Normalnost (N) je še ena enota koncentracije, ki je opredeljena kot število gram ekvivalentov snovi na liter raztopine. Normalnost uporabljamo pri kislinsko-baznih titracijah in pri drugih metodah v analizni kemiji.

Primer: izračun normalne koncentracije

Za izračun normalne koncentracije delimo število ekvivalentov topljenca s prostornino raztopine v litrih. Sledite naslednjim korakom:

 • Izračunajte število ekvivalentov topljenca.
 • Določite prostornino raztopine v litrih.
 • Delite ekvivalente topljenca s prostornino raztopine, da dobite normalno koncentracijo.

Na primer, če raztopimo 40 gramov (1 ekvivalent) NaOH v raztopini s skupno prostornino 1 liter, je normalna koncentracija raztopine 1 N.

Vas zanima, kaj so hidroksidi, na primer NaOH? Naš prispevek na blogu vam bo razjasnil marsikatero dilemo: “Kaj so hidroksidi in hidroksidni ion – celovit priročnik za učenje kemije”.

Kako izračunati masni odstotek oziroma odstotno koncentracijo – navodila

Masni odstotek je enota koncentracije, ki je definirana kot masa topljenca na 100 enot mase raztopine. Pogosto se uporablja pri izračunih v industrijski kemiji, v farmaciji in pri pripravi laboratorijskih reagentov.

Primer: izračun masnega odstotka

Masni odstotek izračunamo tako, da maso topljenca delimo z maso raztopine in pomnožimo s 100. Sledite naslednjim korakom:

 • Določite maso raztopljene snovi v gramih.
 • Določite maso raztopine v gramih.
 • Maso topljenca delite z maso raztopine in pomnožite s 100, da dobite masni odstotek.

Na primer, raztopina, ki vsebuje 5 gramov NaCl v 100 gramih vode, bi imela masni odstotek 5 %.

Potrebujete pomoč pri kovalentni vezi? Oglejte si naš prispevek: “Kaj je kovalentna vez, kako nastane in kakšne so lastnosti kemijske vezi”.

Kako izračunati volumski odstotek – navodila

Volumski odstotek je enota za koncentracijo, ki je opredeljena kot prostornina topljenca na 100 enot prostornine raztopine. Pogosto se uporablja, kadar sta tako topilo kot topljenec tekočina, na primer pri vsebnosti alkohola v pijačah.

Primer: izračun volumskega odstotka

Za izračun volumskega odstotka delite prostornino topljenca s prostornino raztopine in pomnožite s 100. Sledite naslednjim korakom:

 • Določite prostornino topljenca v litrih.
 • Določite prostornino raztopine v litrih.
 • Delite prostornino topljenca s prostornino raztopine in pomnožite s 100, da dobite volumski odstotek.

Na primer, raztopina, ki vsebuje 50 ml etanola v skupni prostornini 500 ml, bi imela 10-% volumski odstotek.

Kako izračunati molski delež – navodila

Molski delež je enota za koncentracijo, ki predstavlja razmerje med številom molov komponente in skupnim številom molov vseh komponent v raztopini. Je brezrazsežna količina, ki se uporablja na različnih področjih, kot sta fizikalna kemija in kemijsko inženirstvo.

Primer: izračun molskega deleža

Za izračun molskega deleža delimo število molov komponente s skupnim številom molov vseh komponent v raztopini. Sledite naslednjim korakom:

 • Izračunajte število molov vsake komponente v raztopini.
 • Poiščite skupno število molekul v raztopini.
 • Delite število molov vsake komponente s skupnim številom molov, da ugotovite molski delež vsake komponente.

Na primer, če imamo raztopino, ki vsebuje 1 mol NaCl in 10 molov vode, je molski delež NaCl 1/(1+10) = 0,09.

Druge metode za izračun in izražanje koncentracije

Gram na liter

Gram na liter je enostavna enota, ki je definirana kot masa topljenca v gramih, ki je prisotna v enem litru raztopine. Pogosto jo uporabljamo, ko želimo izraziti koncentracijo plinov v zraku, na primer, ko govorimo o stopnji onesnaženosti.

Formalna koncentracija

Formalnost ali formalna koncentracija se uporablja, ko govorimo o formulah namesto o molekulah, na primer pri reševanju problemov kemijskega ravnotežja. Formalna koncentracija je definirana kot moli izvirne kemijske spojine, ne glede na to, katere spojine nastanejo iz nje v raztopini. To nam pride prav, kadar obravnavamo ionske spojine, ki disociirajo na več kot en delec.

Število delcev na milijon in število delcev na milijardo

Število delcev na milijon (ppm) in število delcev na milijardo (ppb) sta enoti za merjenje koncentracije zelo razredčenih raztopin ali koncentracije majhnih količin. Uporabljamo jih na primer pri spremljanju onesnaževanja in pri analizi elementov v sledovih.

Primeri za druge enote

Na primer, raztopina, ki vsebuje 20 g NaCl, raztopljenega v skupnem volumnu 1 L raztopine, bi bila 20 g/L. Raztopina NaCl s koncentracijo 1 F pomeni, da imamo v litru raztopine eno F maso (58,44 g) NaCl. V raztopini s 5 mg topljenca v 1 kg topila bi bila koncentracija 5 ppm.

Vloga inštruktorjev pri kemiji

Kemija je zapleteno študijsko področje polno izzivov. Pomembno je, da postavite dobre temelje, ki vam bodo olajšali nadaljnje učenje. Eden izmed temeljev kemije je koncentracija in kako izračunati številne različne vrste koncentracij raztopin. Ravno tu je vloga inštruktorja nepogrešljiva. Inštruktorji vam nudijo individualno pozornost, razjasnijo vse vaše dvome in zagotovijo strukturiran učni načrt, ki mu je enostavno slediti. Zasebni učitelji zapletene koncepte razložijo na preprost način in ponudijo dodatne praktične naloge, s katerimi si pridobite zaupanje v svoje znanje. S podporo strokovnega inštruktorja bo tudi razumevanje kemije lažje dosegljiv cilj.

Potrebujete inštruktorja kemije, ki vam lahko nudi individualno pomoč? Poiščite ga na platformi za inštrukcije meet’n’learn, Uporabite iskalna izraza “inštruktor kemije Koper” ali “učitelj kemije Velenje”.

Če vam bolj ustreza skupinsko učenje, na spletu poiščite “tečaj kemije Ljubljana” ali “učne ure kemije Maribor” in poiščite izobraževalne centre, ki ponujajo skupinske tečaje kemije.

Ne glede na to, ali boste izbrali inštruktorja za individualne učne ure ali učenje v skupini, boste vsekakor napredovali hitreje in znanje zapletenih kemijskih konceptov bo kar naenkrat postalo dosegljivo.

Vas zanima biologija? Raziščite našo obsežno zbirko poučnih prispevkov o biologiji, ki vam bodo poenostavili marsikatere zapletene pojme. Inštruktorji so namesto vas raziskali in pojasnili fotosintezo, zelene alge, svet bakterij in virusov ter obsežno področje genetike. Vabimo vas, da z našo pomočjo razširite svoje znanje!

Naučimo se izračunati koncentracije v kemiji

Razumevanje in računanje koncentracij je temeljna veščina kemije. Ne gre le za številke; koncentracija vpliva na potek in rezultate kemijskih reakcij. Kot smo videli, obstaja več enot za koncentracijo, vsaka pa ima posebne načine uporabe.

Ključ do obvladovanja računanja koncentracije je, da veliko vadite in v celoti razumete praktično uporabo vsake enote. Če boste znali izračunati in interpretirati enote koncentracije, ki smo jih opisali danes, boste dobro opremljeni za vsa naslednja poglavja v kemiji. Lažje boste razumeli molarnost, ki se uporablja v stehiometriji, molalnost, ki jo uporabljamo za koligativne lastnosti raztopin, normalnost za titracije ali ppm za elemente v sledovih.

Poiščite učitelja kemije na meet’n’learn! Naši usposobljeni inštruktorji vam bodo pomagali še pri tako zapletenih kemijskih temah. Obiščite meet’n’learn.