učbenik-besedne-vrste-samostalnik-glagol-pridevnik

Za natančno in pravilno uporabo slovenščine je poznavanje besednih vrst nepogrešljivo. V slovenskem jeziku razlikujemo osem osnovnih kategorij besednih vrst: samostalnik, glagol, pridevnik, prislov, predlog, veznik, členek in medmet. Vsaka besedna vrsta ima v stavku določeno funkcijo, ki pomaga pri gradnji razumljivega in jasnega besedila.

Ste že prebrali naše učno gradivo o idiomih, frazah, evfemizmih in drugih besednih zvezah?

Vse besedne vrste v slovenščini: hiter pregled

V slovenščini poznamo osem besednih vrst in prav vse so osnova za sestavljanje povedi:

 • Samostalnik: osnovni elementi, ki označujejo osebe, kraje, predmete ali pojme (npr., “avto,” “sreča”).
 • Glagol: označuje dejanja ali stanja (npr., “teči,” “obstajati”).
 • Pridevnik: opisuje ali definira samostalnik (npr., “rdeč,” “hiter”).
 • Prislov: podaja dodatne informacije o glagolu, pridevniku ali drugemu prislovu, opisuje, kako, kdaj ali kje se nekaj zgodi (npr., “počasi,” “zelo”).
 • Predlog: kaže na razmerje med samostalniki ali zaimki in drugimi besedami (npr., “v,” “pri”).
 • Veznik: povezuje stavke ali dele stavkov (npr., “in,” “ampak”).
 • Členek: je nepregibna besedna vrsta, ki sporoča oceno ali mnenje sporočevalca (npr. “samo”). Členek ne tvori samostojnih stavčnih členov.
 • Medmet: izraža čustva ali zvočne pojave (npr., “Ah!”).

Usvojitev besednih vrst pripomore k boljšemu sporazumevanju, poleg tega pa vam pomaga tudi pri pisanju esejev, saj omogoča natančnejše in bolj razumljivo izražanje v slovenščini.

Vse o tem, kako napisati najboljši esej na maturi 2024. Dodali smo tudi kratke opise knjig, ki bodo na maturi iz slovenščine.

Samostalniki – poimenujejo sveta okoli nas

Samostalniki so oznake, ki jih pripisujemo ljudem, krajem, stvarem in idejam, ki naseljujejo naš svet in pogovore. So osnova stavka v slovenščini, saj naše misli in izjave umeščajo v oprijemljivo in neoprijemljivo.

Splošni samostalniki in lastna imena

Razlikovanje med splošnimi samostalniki in lastnimi imeni je preprosto. Splošni samostalniki so splošna imena za kategorijo predmetov ali pojmov, kot so “mesto,” “pes,” ali “sreča.” Velika začetnica jih ne spremlja, razen če začnejo stavek. Lastna imena, na drugi strani, so specifična imena za posamezne osebe, kraje, organizacije ali včasih stvari, kot so “Pariz,” “Rover,” ali “Google.” Lastna imena se vedno pišejo z veliko začetnico. Ta razlikovanje nam pomaga preiti od splošnega k specifičnemu, zaradi česar se sporazumevamo bolj jasno in natančno.

Vloga samostalnika v stavku

Samostalniki so v stavku nepogrešljivi. Lahko so osebek – tisti, ki v stavku nekaj dela ali o kom se govori. Na primer, v “Pes teče,” je “pes” osebek, ker izvaja dejanje. Samostalniki se pojavljajo tudi kot predmeti, na katere se nanaša dejanje glagola. V stavku “Vidim psa,” “psa” prejme dejanje in je neposredni predmet. Poleg tega lahko samostalniki služijo kot dopolnila, ki dodatno opredeljujejo osebek, pogosto se to zgodi po glagolih, ki ne izražajo dejanja, kot so “biti,” “postati.” V “Ona je učiteljica,” “učiteljica” daje dodatne informacije o “oni” in deluje kot dopolnilo. Samostalniki so tako osnova za sestavo pomena v stavku, saj omogočajo, da se izrazi, kdo ali kaj sodeluje v dejanju in kako so ti elementi povezani.

Ste že prebrali naše učno gradivo: Anafora, epifora, metafora in druge literarne figure v slovenskem jeziku?

Glagol – poimenuje dejanje in stanje

Glagoli so ključni del stavka, saj z njimi označujemo stanja, dejanja, dogajanja, obstoje, zaznavanje in spreminjanje. Pomembno je vedeti, da glagoli nosijo informacije o:

 • osebi
 • številu
 • času
 • naklonu
 • vidu
 • načinu
 • prehodnosti

Glagol se lahko pojavi v osebni ali neosebni obliki.

Glagolski vid

Dovršni glagoli opišejo dejanje, ki ima jasen začetek in konec. Na primer, “Prišel sem”, ali “Popravil bom kolo”, kažeta na dejanje, ki se zaključi.

Nedovršni glagoli pa opisujejo dejanja ali stanja, ki trajajo in nimajo jasno določenega konca, kot so “hoditi” ali “popravljati”.

Prehodnost glagola

Glagoli so prehodni, če njihovo dejanje prehaja na predmet, na primer “brcniti žogo”. Lahko pa so tudi neprehodni, ko ne delujejo na predmet, kot je “spati”.

Glagolski način

Tvornik ali aktivni način pomeni, da osebek izvaja dejanje (npr. “jaz pojem pesem”). Trpnik ali pasivni način pa pomeni, da je osebek deležen dejanja (npr. “pesem je pela”).

Kako se pregiba glagol?

Glagoli se pregibajo glede na osebo, število in čas, kar nam omogoča, da izražamo različne pomene in časovne razsežnosti dejanj.

 • V slovenščini poznamo tri osebe v ednini, dvojini in množini.
 • Poznamo tudi štiri glagolske čase: preteklik, sedanjik, prihodnjik in predpreteklik.

Pravilna uporaba glagolov je ključna za jasno in natančno izražanje v slovenskem jeziku, saj glagol v stavek vnese življenje in dinamiko.

Pridevnik – opisuje in obogati

Pridevnik je v povedi, ravno tako kot samostalnik ali glagol, nepogrešljiv. Pridevniki stavkom dodajajo barve in podrobnosti. Spremenijo samostalnike in zaimke, poskrbijo za bogatejši kontekst in nam omogočajo, da podamo natančne informacije ter vzbudimo določene slike ali čustva.

Kakšna je vloga pridevnika?

Pridevniki izboljšujejo samostalnike in zaimke tako, da opisujejo njihove lastnosti, stanja ali količine. Odgovarjajo na vprašanja, kot so “Kakšen?” “Koliko?” in “Kateri?” Ta sposobnost natančnega opisovanja naredi pridevnike nepogrešljive v komunikaciji. Na primer, v frazi “sončen dan,” je “sončen” pridevnik, ki nam daje več informacij o vrsti dneva, preprost koncept pa spremeni v bolj živo in doživeto sliko.

Vrste pridevnikov

Poznamo več vrst pridevnikov in vsaka ima svoj namen. Lastnostni (kakovostni) pridevniki, kot so “lep” ali “visok,” opisujejo značilnosti in lastnosti. Vrstni pridevniki, kot sta “kuhinjska” ali “šolska,” sporočajo “kateri?”. Svojilni pridevniki (“njen,” “naš”, “Petrov”) kažejo lastništvo.

Pridevnik je pregibna beseda, ki izraža kakovost (lep, mlad, pravi), mero ali količino (majhen), vrsto (zadnji) ali svojino (očetov) in spada med pridevniške besede. Pridevniku lahko praviloma določimo sklon, spol in število, ki se mora ujemati s samostalnikom, na katerega se nanaša. V stavku pridevnik pogosto opravlja vlogo levega prilastka (ljubezniv otrok) in pomembno prispeva k natančnosti in bogatosti izražanja.

Naj bo pisanje eseja enostavno za vsakogar – preberite si, kako napisati esej in kako uporabiti slogovna sredstva.

Prislov – izpopolni naš opis

Prislovi izpopolnjujejo našo komunikacijo, saj dodajajo nianse in natančnost glagolom, pridevnikom in drugim prislovom, ki jih modificirajo. Prislov je vsestranska besedna vrsta, ki obogati stavek, pojasnjuje, kako, kdaj, kje in v kolikšni meri so dejanja izvedena ali stanja doživeta.

Kako uporabljamo prislov?

Prislovi modificirajo glagole, da podrobno opišejo, kako potekajo dejanja, kot je “hitro” v “teče hitro.” Prilagajajo pridevnike, kot v “zelo visok,” kjer “zelo” poudari pridevnik “visok.” Prislovi lahko modificirajo tudi druge prislove, na primer “precej” v “precej enostavno,” kar poveča prislov “enostavno.”

Kam v stavku postavimo prislov?

Položaj prislova v stavku lahko znatno vpliva na njegov pomen. Razmislite o prislovu “samo”: “Samo ona je videla film” namiguje, da je bila edina gledalka, medtem ko “Ona je samo videla film”, nakazuje, da je bil ogled filma njeno edino dejanje. Postavitev lahko poudari različne vidike stavka in spremeni njegovo celotno interpretacijo.

Prislov je nepregibna beseda, ki opisuje okoliščine dejanja, izraženega z glagolom. Prislovi nam lahko povedo, kdaj (časovni prislov), kje (krajevni prislov) in kako (načinovni prislov) se je nekaj zgodilo, zaradi česar so nujni za pojasnjevanje časa, kraja in načina dejanja ali dogajanja v eni sami besedi. Prislovi ne spreminjajo oblike, zato spadajo med nepregibne besedne vrste, ključne za podajanje dodatnih informacij znotraj stavka.

Pišete osebno pripoved, doživljajski spis ali esej? Pomagajte si z nasveti za pisanje pripovednega eseja in pisanje interpretativnega eseja.

Predlog – ureja odnosu v stavku

Predlogi so v slovenščini kot nekakšno orodje za povezovanje. Povezujejo samostalnike z drugimi besedami v povedi in nam kažejo, kako so te besede med seboj povezane – bodisi v prostoru, času, načinu ali vzroku. So kot znaki na zemljevidu, ki nam pomagajo razumeti, kje stvari stojijo v odnosu druga do druge.

Kaj so predlogi?

Predlogi so majhne besede, ki igrajo veliko vlogo. Postavijo samostalnik ali zaimke v prostor, čas ali situacijo in nam odgovorijo na vprašanja kot so “Kje?”, “Kdaj?” in “Kako?”. Na primer, ko rečemo “Knjiga na mizi”, predlog “na” nam pove, da je knjiga na površini mize.

Kako uporabljamo predlog?

V slovenščini imamo veliko različnih predlogov, ki jih uporabljamo v različnih situacijah. Nekateri kažejo na mesto, kot je “v” (za splošno lokacijo) ali “na” (za površine), drugi kažejo smer, kot je “k” (kot v “grem k prijatelju”), ali pripadnost, kot je “z” (kot v “grem v kino z bratom”). Vsak predlog doda povedi posebno nianso in nam pomaga bolje razumeti, kaj se dogaja, kje se dogaja in kako se dogaja.

Predlog torej ni samo majhna besedica, ampak nepogrešljiv del stavka, ki skupaj s samostalnikom (ali kaj podobnega) ustvari predložno zvezo. Ta zveza je kot most, ki povezuje elemente stavka in nam pomaga bolje razumeti povedano. Predlogi so tisti, ki povedi dodajo globino in jo naredijo bolj slikovito.

Veznik – povezuje ideje

Vezniki so kot jezikovno lepilo, ki združuje naše ideje v povedih, kar omogoča sestavljanje kompleksnih misli in odnosov. S tem ko sestavljamo stavke in besedne zveze z vezniki, povečujemo skladnost in se izražamo bolj jasno.

Priredni in podredni vezniki

Priredni vezniki združujejo besede, fraze ali stavčne dele enakega slovničnega ranga, kot so “in,” “ampak,” “ali,” “niti,” “zato,” “pa” in “vendar.” Omogočajo ravnotežje in dodajanje v povedi, kot je “Hotel sem iti na sprehod, vendar je deževalo.” Podredni vezniki pa uvajajo odvisne stavke in vzpostavljajo odnos z glavnim stavkom. Primeri so: “ker,” “čeprav,” “medtem ko” in “če.” Ti vezniki uvajajo pogoje, nasprotja, vzroke in posledice, kar prispeva globino k stavčni zgradbi, na primer: “Ostal sem doma, ker je deževalo.”

Učinkovita uporaba veznikov

Za učinkovito uporabo veznikov razmislite o odnosu, ki ga želite izraziti med svojimi idejami. Priredni vezniki so najboljši za povezovanje podobnih idej ali za dodajanje informacij, medtem ko so podredni vezniki idealni za prikazovanje hierarhičnega ali vzročnega odnosa. Pri uporabi veznikov bodite raznoliki, da vaše besedilo ne bo zvenelo ponavljajoče. Zapomnite si, da lahko pravi veznik preprosto poved preoblikuje v zanimivo zgodbo ali argument, ki ilustrira medsebojno povezanost vaših misli.

Veznik v slovenščini izraža različna razmerja med stavki ali deli besednih zvez. Uporablja se tako za prirejanje kot podrejanje, kar omogoča jasno izražanje logičnih povezav v naših mislih in govoru. Priredni vezniki kot “in,” “pa” in “ali” povezujejo enakovredne dele povedi, medtem ko podredni vezniki kot “ker,” “če” in “da” vzpostavljajo odvisne odnose, dajejo povedi globino in strukturo. Pravilna uporaba veznikov je ključna za gradnjo smiselnih in razumljivih stavkov.

Členek – izraža stališče sporočevalca

Členek je nepregibna besedna vrsta, ki izraža govorčevo stališče, mnenje ali sodbo o nečem. Po členku se ne moremo vprašati, lahko pa ga nadomestimo s celotnim stavkom. Členki ne tvorijo samostojnih stavčnih členov, ampak so del tistega stavčnega člena, pred katerim stojijo in ga pomensko dopolnjujejo.

“Seveda bom prišel na večerjo.” (Izraža govorčevo prepričanje.)

Nadomestitev s stavkom:

“O tem sem prepričan, da bom prišel na večerjo.”

Poznamo več vrst členkov:

 • Členki čustvovanja: žal, hvala bogu, še sreča, dobro …
 • Dodajalni členki: tudi, prav tako, poleg tega, vključno …
 • Omejilni členki: samo, le, edino, izključno …
 • Okvirni členki: menda, baje, verjetno, po vsej verjetnosti …
 • Poudarjalni členki: celo, res, še posebej, pravzaprav …
 • Stopnjevalni členki: še, komaj, šele, že …
 • Protivni členki: sicer, vendar, kljub temu …
 • Povezovalni členki: res, seveda, gotovo, da …
 • Priložnostni členki: morda, po možnosti, če bo sreča …
 • Zanikovalni členki: nikakor, nikoli, niti …

Kako uporabljamo členek?

Členke lahko uporabljamo v različnih vrstah stavkov, tako v pogovornem kot v knjižnem jeziku. Pogosto jih uporabljamo v začetku povedi, lahko pa tudi sredi ali na koncu.

 • Žal nisem mogel priti na praznovanje.
 • Tudi jaz sem mnenja, da je to dobra ideja.
 • Samo on mi lahko pomaga.
 • Morda se bom jutri oglasil.
 • Seveda se bom potrudil.

Medmet – nepregibna besedna vrsta

Medmet je prav tako kot členek nepregibna besedna vrsta. Vendar za razliko od členka, ki izraža govorčevo stališče, medmet izraža:

 • Duševno stanje: ojoj, oh, bravo, fuj
 • Spodbujanje k dejanju: pst, hej, sssst, prosim
 • Posnemanje zvokov: bam, buuum, mjav, cmok

Medmet v povedi tvori pastavek. Iz nekaterih medmetov pa izvirajo tudi glagoli, na primer:

 • Medmet: cmok Glagoli: cmokati, cmokniti
 • Medmet: mu Glagoli: mukati, momljati

Medmeti se v pogovoru ločujejo od preostalega stavka s premorom, v pisavi pa z vejico (Av, boli me!).

Vrste medmetov:

 • Razpoloženjski medmeti: izražajo čustva in občutke (ojej, bravo, fuj)
 • Velelni medmeti: nagovarjajo k dejanju (pst, hej, prosim)
 • Posnemovalni medmeti: posnemajo zvoke (bam, buuum, mjav)

Primeri medmeta v stavku:

 • Ojoj, kako je hudo! (Razpoloženjski medmet)
 • Hej, ti! (Velelni medmet)
 • Avto je šel brum mimo mene. (Posnemovalni medmet)

Besedne vrste: povzetek

Poznavanje besednih vrst – samostalnikov, glagolov, pridevnikov, prislovov, predlogov, veznikov, členkov in medmetov – nam odpira vrata do jasnega in ustvarjalnega sporazumevanja. Vsaka kategorija ima edinstveno vlogo pri gradnji stavkov in s tem povečuje našo sposobnost učinkovitega izražanja idej in čustev.

Za tiste, ki želijo poglobiti svoje razumevanje besednih vrst, priporočamo:

 • Sodelovanje z zasebnim učiteljem, ki vam bo pripravil individualne učne ure, prilagojene vašim potrebam in učnemu slogu.
 • Vpis na inštrukcije, kjer boste deležni ciljno usmerjenega učenja in neposrednih povratnih informacij.
 • Samostojno učenje s pomočjo učbenikov, spletnih virov in interaktivnih vaj.

Če iščete učitelja, ki vam lahko pomaga osvojiti besedne vrste, hitro poiščite “inštruktor slovenščine Maribor”, “inštrukcije slovenščine Celje” ali “inštruktor slovenščine Ljubljana”. Na platformi, kot je meet’n’learn, se lahko nemudoma povežete z najboljšim zasebnim učiteljem.

Pogosto zastavljena vprašanja: samostalniki, glagoli, pridevniki in druge besedne vrste

1. Katere besedne vrste poznamo v slovenščini?

Med besedne vrste spadajo: samostalnik, glagol, pridevnik, prislov, predlog, veznik, členek in medmet.

2. Kaj je samostalnik?

Samostalnik poimenuje osebo, kraj, stvar ali idejo. Primeri: “pes”, “mesto”, “sreča”.

3. Navedite nekaj primerov glagolov.

Glagoli so besede, ki izražajo dejanje ali stanje, na primer “teči”, “misliti”, “je” in “postati”.

4. Kaj so pridevniki?

Pridevniki opisujejo ali spreminjajo samostalnike, kot so “modri”, “visoki” in “grenki”.

5. Ali lahko našteješ prislove?

Prislovi spreminjajo glagole, pridevnike ali druge prislove, na primer “hitro”, “zelo” in “izjemno”.

6. Navedite primere veznikov.

Z vezniki povezujemo stavke ali povedi, na primer: “in”, “ampak” in “ker”.

Kako napisati prepričljiv opis osebe? Za to je potrebno več kot zgolj navajanje suhoparnih dejstev. Preberite, kako napisati najboljši opis osebe in pridobljeno znanje združite z nasveti za pisanje spisa.

Viri:

1. Butte College
2. Britannica
3. Wikipedija

razlaga-slovenska-slovnica-prislov-predlog-veznik-členek-medmet
Osnove slovnice: samostalnik, glagol, pridevnik, prislov, predlog, veznik, členek in medmet.