vrste-besedil-umetnostno-neumetnostno-uradno-besedilo

Začnimo pri osnovah: različne vrste besedil, ki jim pravimo tudi besedilne vrste, so ključno za dobro komunikacijo. V vsakdanjem življenju in delu velikokrat naletimo na besedila različnih oblik in namenov. Poznavanje teh razlik nam pomaga, da smo bolje razumljeni in da bolje razumemo druge.

Predstavili bomo osnovne vrste besedil: umetnostna, neumetnostna, govorjena, zapisana, uradna in neuradna. Poudarek bo na razlikovanju med njimi glede na namen, obliko in ciljno občinstvo. Obravnavali bomo tudi enogovorna in dvogorna ter subjektivna in objektivna besedila. Za konec smo na kratko predstavili še praktičnosporazumevalna, uradovalna, publicistična, strokovna in znanstvena besedila.

Naš cilj je, da se naučimo prepoznati te razlike in jih uporabiti v svoj prid, ne glede na to, ali besedilo pišemo ali ga prejemamo. Ogledali si bomo značilnosti vsake posamezne besedilne vrste, in še kakšen praktičen primer za vsako vrsto besedila. S pomočjo našega učnega gradiva boste opremljeni z znanjem za boljše razumevanje in izbiro vrste besedila glede na situacijo, s katero se soočate.

Vse o tem, kako napisati najboljši esej na maturi 2024. Dodali smo tudi kratke opise knjig, ki bodo na maturi iz slovenščine.

Umetnostna in neumetnostna besedila

Besedilne vrste ločijo dve osnovni kategoriji: umetnostna in neumetnostna besedila, ki se med seboj razlikujeta po namenu, strukturi in vsebini.

Kaj je umetnostno besedilo in kakšne so njegove značilnosti?

Umetnostna besedila stremijo k izražanju idej, čustev in ustvarjanju vizualnih slik skozi bogato uporabo jezika, ki pogosto vključuje simbole in metafore. Njihov namen je predvsem estetski užitek in čustveni odziv bralca. Struktura teh besedil je lahko precej svobodna in se pogosto opira na literarne tehnike, kot so dialog, monolog in različne literarne figure. Vsebina umetnostnih besedil se osredotoča na človeške izkušnje, družbene kritike ali raziskovanje imaginarnih svetov. Umetnostna besedila so na primer drama, roman ali poezija.

 • Namen: Izražanje idej, čustev in vizualnih slik skozi simbolno in metaforično uporabo jezika.
 • Struktura: Lahko je bolj svobodna, pogosto se opira na literarne tehnike, kot so dialog, monolog, in literarne figure.
 • Vsebina: Osredotočena na človeške izkušnje, družbene kritike ali raziskovanje imaginarnih svetov.

Primeri umetnostnih besedil:

 • Poezija (“Sonetni venec” A. Aškerca)
 • Roman (“Na klancu” I. Cankar)
 • Drama (“Hlapci” I. Cankar)
 • Esej

Kaj je neumetnostno besedilo in kakšne so njegove značilnosti?

Neumetnostna besedila so usmerjena predvsem v prenos informacij, znanja ali navodil na jasen in natančen način. Namen teh besedil je informiranje, poučevanje ali poročanje brez poseganja po simbolnem ali metaforičnem jeziku. Struktura neumetnostnih besedil je običajno jasno definirana, z ločenimi odstavki, podnaslovi in seznamom točk, ki bralcu olajšajo sledenje informacijam. Vsebina obsega dejstva, podatke in argumente, ki podpirajo glavno temo ali tezo, kar omogoča bralcu, da brez dodatnih interpretacij dostopa do želenih informacij. Primeri neumetnostnih besedil vključujejo učbenike, novinarske članke, navodila za uporabo in uradne dokumente.

 • Namen: Prenos informacij, znanja ali navodil na jasen in natančen način.
 • Struktura: Jasno definirana, z ločenimi odstavki in podnaslovi za lažje razumevanje.
 • Vsebina: Obsega dejstva, podatke in argumente brez uporabe simbolnega ali metaforičnega jezika.

Primeri neumetnostnih besedil:

 • Učbenik
 • Novinarski članek (“Slovenija v boju proti pandemiji”, časopis Delo)
 • Navodila za uporabo (Navodila za uporabo pralnega stroja)

Primerjava umetnostnega in neumetnostnega besedila

Značilnost Umetnostna besedila Neumetnostna besedila
Namen Čustven odziv, estetika Informiranje, poučevanje
Struktura Svobodna, metaforična Jasna, organizirana
Vsebina Subjektivna, imaginarna Objektivna, dejstva
Primeri Poezija, romani, drame Učbeniki, članki, navodila

Govorjena in zapisana besedila

V svetu komunikacije nenehno prehajamo med govorjenimi in zapisanimi besedili, ki imajo svoje specifične lastnosti in uporabo. Razumevanje teh razlik nam omogoča boljše prilagajanje našega sporočanja različnim situacijam in občinstvom.

Kaj je govorjeno besedilo in kakšne so njegove značilnosti?

Govorjena besedila zajemajo vso komunikacijo, ki se odvija ustno. To so lahko vsakdanji pogovori, predavanja, govori in predstavitve. Značilna lastnost govorjenih besedil je njihova trenutna narava, ki omogoča takojšnje odzivanje in prilagajanje glede na reakcijo poslušalca. Pogosto vključujejo elemente neverbalne komunikacije, kot so ton glasu, telesna govorica in mimika, ki lahko poudarijo ali dopolnijo povedano. Pri govorjenih besedilih je običajna tudi večja uporaba neformalnega jezika in pogovornih izrazov.

 • Namen: Omogočajo neposredno interakcijo in takojšnje odzivanje.
 • Struktura: Pogosto fleksibilna in spontana, odvisna od trenutne situacije in odziva poslušalca.
 • Vsebina: Uporaba pogovornega jezika, vključuje lahko neformalne izraze in sleng.
 • Dodatni elementi: Ton glasu, telesna govorica in mimika dodajo dodatno plast sporočilu.
 • Primeri: Vsakdanji pogovori, javni govori, intervjuji, predavanja.

Kaj je zapisano besedilo in kakšne so njegove značilnosti?

Zapisana besedila obsegajo vsakršno sporočilo, ki je zabeleženo v pisni obliki. Od člankov, uradnih dokumentov, knjig do elektronskih sporočil in objav na spletu. Glavna značilnost zapisanih besedil je njihova trajnost, ki omogoča skrbno premišljevanje sporočila pred njegovim objavljanjem. Struktura zapisanih besedil je ponavadi bolj formalna in organizirana, z jasno ločenimi odstavki in podnaslovi, ki olajšajo razumevanje. Poudarek je na pravilnosti jezika, slovnici in pravopisu, saj telesne govorice in ton glasu niso prisotni za dodajanje konteksta ali čustvenega naboja.

 • Namen: Služijo kot trajno zabeležena sporočila za informiranje, dokumentiranje ali poučevanje.
 • Struktura: Bolj formalna in organizirana, jasno ločeni odstavki in podnaslovi za lažje branje.
 • Vsebina: Poudarek na pravilni uporabi jezika, slovnice in pravopisu.
 • Dodatni elementi: Možnost vključevanja slik, grafov in tabel za dopolnitev ali pojasnitev informacij.
 • Primeri: Knjige, časopisni članki, uradni dokumenti, elektronska sporočila, spletni blogi.

Primerjava govorjenega in zapisanega besedila

Značilnost Govorjena besedila Zapisana besedila
Namen Interakcija, razprava Informiranje, dokumentiranje
Struktura Fleksibilna, spontana Organizirana, formalna
Vsebina Pogovorni jezik, neformalno Formalni jezik, poudarek na natančnosti
Primeri Govori, pogovori Knjige, članki, uradni dokumenti

Ste že prebrali naše učno gradivo o idiomih, frazah, evfemizmih in drugih besednih zvezah in besednih vrstah v slovenščini?

Enogovorna in dvogovorna besedila

Pri raziskovanju načinov komunikacije naletimo na enogovorna in dvogovorna besedila. Ta dva tipa se razlikujeta glede na interakcijo med sporočevalcem in prejemnikom.

Enogovorna besedila in njihove značilnosti

Enogovorna besedila vključujejo komunikacijo, kjer sporočevalec ne pričakuje neposrednega odziva od prejemnika. To so običajno besedila, kot so javni govori, predavanja in nekateri pisni dokumenti, ki prenašajo informacije, znanje ali navodila brez takojšnjega povratnega odziva. Primeri enogovornih besedil so članki, eseji in uradna poročila.

 • Namen: Podajanje informacij brez pričakovanja odziva.
 • Struktura: Organizirana, s poudarkom na jasnosti.
 • Vsebina: Objektivna, z možnostjo strokovnih izrazov.
 • Dodatki: Vizualni elementi za pojasnitev.
 • Primeri: Predavanja, članki, uradna poročila.

Dvogovorna besedila in njihove značilnosti

Dvogovorna besedila, nasprotno, vključujejo aktivno interakcijo med sporočevalcem in prejemnikom. Takšna komunikacija je značilna za pogovore, razprave in intervjuje, kjer obe strani izmenjujeta informacije in mnenja. Ta tip besedil omogoča neposreden odziv, vprašanja in razpravo, kar vodi do bolj dinamične in interaktivne izmenjave sporočil. Primeri dvogovornih besedil so dialogi, email korespondenca in družbena omrežja.

 • Namen: Spodbujanje interakcije in izmenjave mnenj.
 • Struktura: Prilagodljiva trenutni dinamiki.
 • Vsebina: Vsakdanji jezik, prilagojen odnosu med sogovorniki.
 • Dodatki: Vpliv neverbalne komunikacije.
 • Primeri: Pogovori, intervjuji, emaili.

Subjektivna in objektivna besedila

Ločimo tudi subjektivna in objektivna besedila, ki predstavljajo dva različna pristopa k oblikovanju in interpretaciji sporočil. Razlikovanje med njima temelji na prisotnosti osebnega mnenja avtorja ali njegove nepristranskosti.

Pomen subjektivnosti v besedilih

Subjektivna besedila vsebujejo osebne poglede, mnenja in čustva avtorja. V teh besedilih avtor izraža svoje misli in občutke, kar daje besedilu osebno noto. Subjektivnost je pogosto prisotna v literarnih delih, dnevnikih, blogih in kolumnah, kjer avtorji delijo svoje izkušnje, razmišljanja in kritike.

 • Značilnosti: Osebni pogledi, mnenja in čustva avtorja.
 • Vpliv: Dodajajo besedilu osebno noto.
 • Uporaba: Literarna dela, dnevniki, blogi, kolumne.
 • Namen: Deljenje izkušenj, razmišljanj, kritik.

Pomen objektivnosti v besedilih

Objektivna besedila, nasprotno, stremijo k nepristranskemu predstavljanju dejstev in informacij. Avtor se izogiba osebnim mnenjem, da zagotovi točnost in verodostojnost podanih informacij. Objektivnost je ključna v znanstvenih člankih, novinarskih poročilih in uradnih dokumentih, kjer morajo biti informacije preverljive in zanesljive, brez osebnega vpliva avtorja.

 • Značilnosti: Nepristransko predstavljanje dejstev in informacij.
 • Vpliv: Zagotavljajo točnost in verodostojnost.
 • Uporaba: Znanstveni članki, novinarska poročila, uradni dokumenti.
 • Namen: Predstavitev preverljivih in zanesljivih informacij.

Uradna in neuradna besedila

Razlikujemo med uradnimi in neuradnimi besedili, ki se ločijo glede na kontekst uporabe, formalnost jezika ter namen sporočanja.

Jezik in slog v uradnih besedilih

Uradna besedila zaznamuje formalni jezik in stroga struktura. Uporabljajo se v poslovnem svetu, uradni komunikaciji in akademskem pisanju. Značilni so uradni pozdravi, jasno definirane fraze ter odsotnost slenga in kolokvialnih izrazov. Pogosto vključujejo specifično terminologijo, relevantno za določeno strokovno področje. Primeri uradnih besedil so pogodbe, zakonski akti, poslovna poročila in uradna pisma.

 • Značilnosti: Formalni jezik, stroga struktura.
 • Uporaba: Poslovni svet, uradna komunikacija, akademsko pisanje.
 • Elementi: Uradni pozdravi, specifična terminologija, odsotnost slenga.
 • Primeri: Pogodbe, zakonski akti, poslovna poročila, uradna pisma.

Jezik in slog v neuradnih besedilih

Neuradna besedila se odlikujejo po manj formalnem jeziku in prožnejši strukturi. Značilna je uporaba vsakdanjega jezika, slenga in osebnih izrazov, ki odražajo avtorjevo individualnost. Neuradna besedila so prisotna v osebni korespondenci, dnevnih komunikacijah na delovnem mestu, blogih in družbenih omrežjih. Njihov namen je pogosto izmenjava informacij na sproščen in neposreden način, kar vključuje email sporočila, SMS-e in zapiske.

 • Značilnosti: Manj formalni jezik, fleksibilna struktura.
 • Uporaba: Osebna korespondenca, delovno mesto, blogi, družbena omrežja.
 • Elementi: Vsakdanji jezik, sleng, osebni izrazi.
 • Primeri: Email sporočila, SMS-i, zapiski.

Naj bo pisanje eseja enostavno za vsakogar – preberite si, kako napisati esej in kako uporabiti slogovna sredstva.

Praktičnosporazumevalna, uradovalna, strokovna, publicistična besedila

Razumevanje različnih vrst besedil nam pomaga učinkovito komunicirati v različnih situacijah. Razdelimo jih lahko na praktičnosporazumevalna, uradovalna, strokovna in publicistična besedila, vsaka s svojimi značilnostmi in nameni.

Praktičnosporazumevalna besedila so del našega vsakdana, uporabljamo jih doma ali med znanci za sporočanje vsakdanjih stvari. So subjektivna in neuradna, večinoma govorjena ter pogosto dvogovorna, kar pomeni, da omogočajo interakcijo med sogovorniki.

Uradovalna besedila so tista, kjer sporočevalec in naslovnik nista v enakovrednem položaju, na primer v komunikaciji med uradno osebo in stranko. Ta besedila so običajno objektivna, lahko so zapisana ali govorjena, vendar prevladuje dvogovorna narava zaradi narave sporazumevanja. Tema komunikacije je izrecno navedena in specifična.

Publicistična besedila so namenjena široki javnosti in so objavljena v množičnih občilih. Govorijo o splošnih temah na razumljiv način, naslavljajo množično in interesno različno publiko. Ta besedila so večinoma subjektivna in navadno enogovorna, saj predstavljajo avtorjev pogled ali poročanje o dogodkih.

Strokovna besedila se obravnavajo znotraj določenega strokovnega področja in so namenjena ožji javnosti z določenimi strokovnimi interesi. Vsebujejo specifično terminologijo in so namenjena izmenjavi strokovnih informacij. Avtor se pri teh besedilih ne razodeva osebno, zato so objektivna in večinoma enogovorna.

Poleg teh obstajajo še znanstvena besedila, ki so usmerjena k zelo specifični skupini strokovnjakov, raziskovalcev in teoretikov, ter poljudnoznanstvena besedila, ki širšemu krogu ljudi, brez posebnega predznanja, na razumljiv način predstavljajo strokovne teme. Poljudnoznanstvena besedila vključujejo priročnike, poljudnoznanstvene revije in podobno.

Različne besedilne vrste v povzetku

Raziskali smo številne besedilne vrste in njihove različne namene, funkcije ter značilnosti. Odgovorili smo na vprašanja o tem, kako ločimo med umetnostnimi in neumetnostnimi, govorjenimi in zapisanimi, enogovornimi in dvogovornimi ter subjektivnimi in objektivnimi besedili. Prav tako smo obravnavali razlike med uradnimi in neuradnimi besedili ter kako se jezik in slog prilagajata glede na kontekst sporočanja.

Pomembno je, da pri učenju uberete prav pristop. Inštruktor ali zasebni učitelj, ki razume in uporablja različne vrste besedil pri svojem delu, lahko svojim učencem omogoči globlje razumevanje snovi. Inštrukcije in učne ure, ki vključujejo prilagojeno uporabo besedil, lahko bistveno izboljšajo razumevanje učencev in njihovo sposobnost uporabe znanja v praksi.

Če iščete učitelja, ki vam lahko pomaga osvojiti vrste besedil, hitro poiščite “inštruktor slovenščine Maribor”, “inštrukcije slovenščine Celje” ali “inštruktor slovenščine Ljubljana”. Na platformi, kot je meet’n’learn, se lahko nemudoma povežete z najboljšim zasebnim učiteljem.

V upanju, da ste našli koristne informacije za vaše potrebe, vas vabimo, da nadaljujete z raziskovanjem vrst besedil in komunikacije. Naj bo vaše sporočanje vedno jasno, učinkovito in prilagojeno situaciji – z malo pomoči in vodstva vašega inštruktorja ali zasebnega učitelja, ste na pravi poti do uspeha.

Vrste besedil: pogosta vprašanja

1. Kaj je uradno besedilo?

Uradno besedilo je formalno napisano besedilo, ki se uporablja v poslovnem svetu, uradni komunikaciji in akademskem pisanju, značilno pa je po formalnem jeziku in strogi strukturi.

2. Naštej nekaj primerov umetnostnih besedil

Primeri umetnostnih besedil so literarna dela, kot so romani, poezija in drame, ki izražajo avtorjeva čustva in ideje.

3. Kako se razlikujejo govorjena in zapisana besedila?

Govorjena besedila so neposredna in vključujejo elemente neverbalne komunikacije, medtem ko so zapisana besedila trajna in omogočajo natančno premišljevanje sporočila.

4. Kaj je dvogovorno besedilo?

Dvogovorno besedilo vključuje interakcijo med dvema ali več udeleženci, ki si izmenjujejo informacije in mnenja.

5. Kakšen je namen objektivnih besedil?

Funkcija objektivnih besedil je predstaviti dejstva in informacije na nepristranski in točen način, brez vključevanja avtorjevega mnenja.

6. Zakaj so subjektivna besedila pomembna?

Subjektivna besedila so pomembna, ker omogočajo avtorju, da izrazi lastna čustva, mnenja in doživetja, kar bralcem omogoča globlji vpogled v temo.

7. Kaj vključujejo praktičnosporazumevalna besedila?

Praktičnosporazumevalna besedila vključujejo vsakdanjo komunikacijo med znanci in družino, kot so emaili, SMS-i in zapiske, ki sporočajo vsakdanje stvari.

8. Kje najdemo publicistična besedila?

Publicistična besedila najdemo v množičnih občilih, kot so časopisi, revije in spletne strani, kjer so objavljene novice, članki in komentarji na aktualne dogodke.

Pišete osebno pripoved, doživljajski spis ali esej? Pomagajte si z nasveti za pisanje pripovednega eseja in pisanje interpretativnega eseja.

Viri:

1. Helpful Professor
2. Literacy Ideas
3. Wikipedia

besedilne-vrste-govorjeno-zapisano-subjektivno-objektivno
Razlike med posameznimi besedilnimi vrstami, kot so govorjeno in zapisano besedilo ter subjektivno in objektivno besedilo.