Algebrski izrazi: množenje, združevanje, izpostavljanje in razstavljanje izrazov

Algebrski izrazi so zapisi, ki vsebujejo črke, številke, računske operacije in oklepaje. Črke v algebrskem izrazu imenujemo spremenljivke, števila pa koeficienti. V matematiki so nepogrešljivi, saj omogočajo reševanje kompleksnih problemov z uporabo preprostih pravil.

1. Kaj so algebrski izrazi

Algebrski izraz je kombinacija številk, črk (spremenljivk) in računskih operacij. Primer algebrskega izraza je:

algebrski-izraz-primer

kjer sta

  • x, y: spremenljivki
  • 3, 5, -2: koeficienti

Algebrski izraz primer

algebrski-izraz-primer2
algebrski-izraz-primer2

Algebrski izrazi formule

Kvadrat vsote:

algebrski-izraz-formula-vsota

Kvadrat razlike:

algebrski-izraz-formula-razlika

Razlika kvadratov:

algebrski-izraz-formula-razlika-kvadratov

Kub vsote:

algebrski-izraz-formula-kub-vsote

Kub razlike:

algebrski-izraz-formula-kub-razlike

Razlika kubov:

algebrski-izraz-formula-razlika-kubov

Vsota kubov:

algebrski-izraz-formula-vsota-kubov

2. Kaj so algebrske enačbe

Algebrske enačbe nastanejo, ko algebrski izraz enačimo z nekim številom ali drugim izrazom. Algebrska enačba je na primer:

algebrska-enačba-primer

Kako rešujemo algebrske enačbe

Reševanje algebrskih enačb je pomembna veščina, ki jo potrebujemo za reševanje matematičnih problemov. Enačba je matematična izjava, ki pravi, da sta dva izraza enaka. Reševanje algebrske enačbe poteka tako, da poiščemo vrednost spremenljivke, za katero je enačba pravilna.

1. Poenostavite obe strani enačbe:

Najprej poenostavimo obe strani enačbe tako, da združimo podobne člene in odpravimo oklepaje. Na primer:

algebrska-enačba-reševanje

2. Izolirajte spremenljivko na eni strani enačbe:

Poskušamo dobiti spremenljivko (npr. x) samo na eni strani enačbe. To naredimo tako, da uporabimo osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje).

algebrska-enačba-reševanje

3. Preverite rešitev:

Ko najdemo rešitev, jo vstavimo nazaj v izvirno enačbo, da preverimo, ali je pravilna.

algebrska-enačba-reševanje

Rešitev x=2 je pravilna.

Algebrske enačbe primer

1. Linearna enačba:

linearna-enačba

Rešitev:

2. Kvadratna enačba:

kvadratna-enačba

Rešitev:

3. Operacije z algebrskimi izrazi

Seštevanje in odštevanje algebrskih izrazov

Pri seštevanju in odštevanju algebrskih izrazov združujemo podobne člene, ki imajo enake spremenljivke in iste eksponente. To pomeni, da lahko seštevamo ali odštevamo le tiste člene, ki so po svoji obliki enaki.

Na primer:

algebrski-izrazi-seštevanje
algebrski-izrazi-odštevanje

Množenje in deljenje algebrskih izrazov

Pri množenju algebrskih izrazov množimo koeficiente in seštevamo eksponente enakih spremenljivk.

Na primer:

algebrski-izrazi-množenje

Pri deljenju algebrskih izrazov delimo koeficiente in odštevamo eksponente enakih spremenljivk.

Na primer:

algebrski-izrazi-deljenje

Uporaba oklepajev in njihova pravila

Oklepaji se uporabljajo za določanje vrstnega reda operacij. Pomembno je razumeti, kako delujejo znaki pred oklepaji.

Če je pred oklepajem znak +, se predznaki znotraj oklepaja ohranijo:

algebrski-izrazi-oklepaj-predznak

Če je pred oklepajem znak −, se predznaki znotraj oklepaja spremenijo:

algebrski-izrazi-oklepaj-predznak

Množenje dvočlenikov

Množenje dvočlenikov sledi distributivnostnemu zakonu, kjer vsak člen prvega dvočlenika pomnožimo z vsakim členom drugega dvočlenika.

množenje-dvočlenika

Te operacije so osnova za delo z algebrskimi izrazi. Pomembno je, da se naučimo pravilno uporabljati pravila, saj bomo tako lahko učinkovito reševali kompleksne matematične naloge.

4. Razstavljanje izrazov

Kako razstavljamo izraze

Razstavljanje izrazov je ključna tehnika za poenostavitev kompleksnih algebrskih izrazov. Omogoča nam, da izraz preoblikujemo v produkt bolj preprostih izrazov, kar olajša nadaljnje računanje in reševanje enačb. Poglejmo si nekaj pomembnih tehnik razstavljanja izrazov: razstavljanje na osnovi razlike kvadratov, izpostavljanje skupnega faktorja in razstavljanje algebrskih ulomkov.

Razlika kvadratov

Razlika kvadratov dveh členov je zapisana kot produkt vsote in razlike dveh enakih členov. To pravilo se uporablja, ko imamo izraz oblike a2-b2.

razstavljanje-algebrskih-izrazov

Izpostavljanje skupnega faktorja

Če imajo vsi členi v izrazu skupni faktor, ga izpostavimo. Ta tehnika je uporabna, kadar imajo vsi členi izraza skupni del, ki ga lahko “izvzamemo” iz oklepaja.

izpostavljanje-skupnega-faktorja

5. Polinomske enačbe

Kaj so polinomske enačbe

Polinomske enačbe so enačbe, v katerih je ena stran polinom, na primer:

polinomska-enačba

So pomembne za reševanje številnih matematičnih problemov.

Polinomska enačba primer

1. Kvadratna enačba:

polinomska-enačba-primer

Rešitev:

2. Kubna enačba:

polinomska-enačba-primer

Rešitev:

6. Algebrski izrazi primeri z rešitvami

Pripravili smo nekaj praktičnih primerov algebrskih izrazov z rešitvami, ki vam bodo pomagali, da boste lažje rešili naloge, ki sledijo čisto spodaj.

Primer 1: rešite algebrsko enačbo

algebrski-izraz-vaje-z-rešitvami

Rešitev:

Primer 2: razstavite algebrski izraz

algebrski-izraz-vaje-z-rešitvami

Rešitev:

Primer 3: množenje veččlenikov

množenje-veččlenikov-vaje-z-rešitvami

Rešitev:

Primer 4: poenostavite algebrski izraz

poenostavi-algebrski-izraz

Rešitev:

Primer 5: razstavite izraz

razstavi-algebrski-izraz

Rešitev:

Algebrski izrazi vaje z rešitvami

Spodaj smo pripravili matematične naloge: algebrski izrazi in algebrske enačbe. Utrdite, kaj je algebrska enačba, kako poteka razstavljanje izrazov in kako se množi polinomsko enačbo. Rešite algebrski izrazi vaje in preverite svoje znanje množenja, združevanja, razstavljanja in izpostavljanja izrazov. Rešitve najdete čisto spodaj. ⬇️

1. Z uporabo ustrezne formule razstavite polinomske in algebrske enačbe:

algebrski-izrazi-vaje-z-rešitvami

2. Z uporabo ustrezne formule množite polinomske in algebrske enačbe:

algebrski-izrazi-vaje-z-rešitvami

3. Z izpostavljanjem množite polinomske in algebrske enačbe:

algebrski-izrazi-vaje-z-rešitvami

4. Množite polinomske in algebrske enačbe (uporabite ustrezno formulo, združite člene in/ali množite trinome):

algebrski-izrazi-vaje-z-rešitvami


Dodatne vaje izrazi in polinomi

Iščete učitelja, ki vam lahko pomaga osvojiti, kaj so algebrski izrazi in kako poteka izpostavljanje in razstavljanje izrazov? Hitro poiščite “inštruktor matematike Ljubljana” ali “inštrukcije matematike Maribor”. Na platformah, kot je meet’n’learn, se lahko v trenutku povežete z najboljšim zasebnim učiteljem.